Opłaty

ROK SZKOLNY 2016/2017

Informujemy, że od dnia 1 września 2016 r. będzie obowiązywała nowa uchwała dotycząca odpłatności za przedszkole /dostępna na: http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/182524%5C0405ru07.pdf oraz poniżej/.
________________________________________________________________

W celu rozliczeń opłaty miesięcznej strony umowy przyjmują faktyczną liczbę dni roboczych w danym miesiącu;
Bezpłatne są zajęcia w zakresie nauczania, wychowania i opieki:w wymiarze 5 godzin dziennie od godz. 7:00 do 12:00 /nasze przedszkole pracuje w godzinach: 6:30-17:00/;
Opłata za przedszkole obejmuje:
-- stawka za za każdą godzinę ponad wymiar w/w zajęć - 1,00 zł.
-- dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,50 zł -- koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

UCHWAŁA NR XX/405/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156),

Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.
2. Godziny realizacji świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1, określa statut przedszkola.
3. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 ust. 1.
4. Opłata, o której mowa § 1 ust. 3, podlega waloryzacji na zasadach określonych w Ustawie o Systemie oświaty.
5. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat określi umowa o świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 2.
1. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 3, rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

§ 3.
Traci moc uchwała nr LIII/1327/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 522).

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 5.
1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia
Renata Granowska