Statut

STATUT PRZEDSZKOLA NR 63 WE WROCŁAWIU

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zmianami / Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz.2781; z 2005 r., Dz.U. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104; z 2006 r., Dz.U. Nr 144, poz.1043. Nr208, poz.1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r., Dz.U. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542 i Nr 115, poz,791 Nr 120, poz.818, 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292; z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz.1618; z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr56, poz.458, nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705; z 2010 r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz.857, Nr 148, poz.991; z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 139, poz.814, Nr 149, poz.877, Nr 205, poz.1206; z 2012 r. poz.941, poz.979.
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz.222/.
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół /Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17/.
4) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74 ze zmianami/.
5) Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych /Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz.232/.
6) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zmianami/.
7) Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach /Dz.U. 2003 nr 6, poz. 69/.


I/ POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§ 1

1) Przedszkole Nr 63 ma swoją siedzibę przy ul. Horbaczewskiego 27 we Wrocławiu.
2) Dla celów statystycznych i identyfikacyjnych Przedszkole posiada NIP i REGON.
3) Na wniosek Rady Pedagogicznej przedszkolu może być nadana nazwa. Nazwę lub imię nadaje organ prowadzący.

§ 2
Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wrocław.

§ 3
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

§ 4
Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 5
Przedszkole nie posiada osobowości prawnej i rozlicza się z budżetem Gminy za pośrednictwem Wydziału Edukacji i Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich.

§ 6
W pieczątkach, emblematach i oznakowaniach jest używana nazwa:
Przedszkole nr 63
54-130 Wrocław, ul. Horbaczewskiego 27
tel. 71/798 68 06 dyrektor – wew. 101; intendent – wew. 113; po godz. 15:00 - wew. 200
REGON 930112673; NIP 894-25-62-908II/ INFORMACJE O PRZEDSZKOLU:

§ 7

1) Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godziny, i jest bezpośrednio zależny od potrzeb środowiska.
2) Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
3) Termin przerwy w pracy przedszkola w miesiącu lipcu i sierpniu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
4) W okresie wakacyjnym do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci z innych placówek korzystających w tym czasie z przerwy wakacyjnej. Rodzice dzieci korzystających z przedszkola zastępczego w czasie przerwy wakacyjnej zobowiązani są do wpisania się na listę do dnia 15 czerwca danego roku oraz podpisania umowy o świadczeniu usług z dyrektorem przedszkola dyżurującego.
5) W przedszkolu funkcjonują jedynie grupy całodzienne, powyżej 5 godzin.
6) Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb Zakładu Kształcenia Nauczycieli lub innych instytucji oświatowych.
7) W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, a propozycje w tym zakresie są uzgadniane z ogółem rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
8) Wysokość opłaty z tytułu usług świadczonych przez przedszkole, określa Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia /Uchwała RM Wrocławia Nr XXIII/535/12 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu/. Stawkę żywieniową ustala dyrektor przedszkola w oparciu o analizę faktycznych kosztów przedstawionych przez intendenta. Propozycję wysokości stawki żywieniowej przedstawia się Rodzicom.
9) Personel może korzystać z wyżywienia na terenie placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10) W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z trzech posiłków.
11) Koszty składników użytych do przygotowania posiłków dla dzieci, pokrywane są przez rodziców, bądź opiekunów. Opłatę za usługi świadczone przez przedszkole wnoszą rodzice z góry do 15 –go dnia każdego miesiąca.
12) Rodzice mogą wnosić opłatę z tytułu usług świadczonych przez przedszkole na wskazany rachunek bankowy.
13) Na pisemny wniosek rodziców zwalnia się z opłaty miesięcznej w zakresie opieki dzieci z rodzin wielodzietnych. Rodzic zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych dokumentów poświadczających wielodzietność. Zasady zwolnień określa § 2 Uchwały RM Wrocławia Nr XXIII/535/12 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto.
14) Zwolnienia w opłacie za usługi przedszkola dokonuje dyrektor na pisemny, udokumentowany wniosek rodzica (prawnego opiekuna) w zakresie zgodnym z w/w uchwałą.


III/ CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA:

§ 8

Przedszkole realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 ze zmianami), a w szczególności:
1) Dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
2) Kształtuje i rozwija otwartość dzieci wobec siebie, innych ludzi, świata, wobec życia.
3) Przygotowuje dzieci do efektywnego korzystania z nauki szkolnej.
4) Umożliwia wychowankom podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej, narodowej, religijnej.
5) Współpracuje z rodzicami w celu poznania potrzeb rozwojowych ich dzieci, okazuje pomoc w działaniach wychowawczych, pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziny.
6) Udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

§ 9

Placówka realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami i za ich zgodą, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka, a w szczególności w zakresie:
1) Współdziałania z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
2) Organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi po przedstawieniu orzeczenia z Poradni Specjalistycznej określającego poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia dziecka.
3) Godzina pracy w przedszkolu wynosi 60 minut, a jako czas trwania zajęć programowych i zajęć dodatkowych przyjmuje się:
3- latki   »    12 - 15 minut
4- latki   »    15 - 20 minut
5- latki   »    25 minut
4) Na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe uwzględniające w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci np.: rytmika, nauka języka angielskiego. Koszty zajęć dodatkowych ponoszą rodzice.
5) Przedszkole organizuje działalność innowacyjną w oparciu o programy własne i działania wzmacniające dzieci: „Program edukacji zdrowotnej”, „Program adaptacyjny dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną”, Praca reedukacyjna z dzieckiem o zaburzonym rozwoju, „Program działań wychowawczych – Kanon wychowania w Przedszkolu nr 63”, „Program wspierania twórczego rozwoju przedszkolaka”.
6) Dla zapewnienia skuteczności oddziaływań wychowawczych, w miarę możliwości ten sam nauczyciel prowadzi oddział przez cały okres pobytu dzieci w placówce.

§ 10
BEZPIECZEŃSTWO WYCHOWANKÓW

1) W placówce wychowankowie mają zapewnioną stałą opiekę ze strony pracowników pedagogicznych. Opiekę wspomagają pracownicy obsługi i administracji.
2) Nie dopuszcza się do pozostawienia dzieci bez opieki nauczyciela w sali, szatni, oraz na terenie ogrodu przedszkolnego.
3) Przedszkole przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka przez rodziców (opiekunów) pod opiekę nauczyciela.
4) W placówce wychowankowie mają zapewnioną stałą opiekę pracowników pedagogicznych przy wsparciu pracowników administracji i obsługi.
5) W zakresie czynności, każdy pracownik przedszkola posiada szczegółowy zapis o przedmiotowym zakresie odpowiedzialności pod względem bezpieczeństwa stanowiska pracy.
6) Nauczyciel przed przystąpieniem do pracy sprawdza pod względem bezpieczeństwa miejsca pobytu dzieci: salę zabaw. Codziennie rano (przed wejściem dzieci do ogrodu) konserwator sprawdza stan bezpieczeństwa ogrodu, w zeszycie kontroli podwórka podpisuje się i wpisuje ewentualne uwagi. W przypadku stwierdzenia zagrożenia powiadamia dyrektora, zostawia informację dla nauczycieli oraz zabezpiecza zagrożony teren przed wstępem dzieci.
7) Zasady korzystania ze sprzętu w ogrodzie określa regulamin umieszczony, w widocznym miejscu na terenie ogrodu.
8) W przedszkolu są organizowane zajęcia dodatkowe przez nauczycieli przeszkolonych i instruktorów z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi, przeszkolonych pod względem bhp i p/poż. Podczas uczestnictwa w zajęciach dodatkowych za bezpieczeństwo dziecka odpowiada nauczyciel prowadzący.
9) Podczas zajęć dodatkowych organizowanych z całą grupą nie zwalnia się z obowiązku uczestnictwa w tych zajęciach nauczyciela danej grupy.
10) Pracownicy administracyjno – obsługowi są odpowiedzialni za prawidłową realizację procedur HACCP pod względem bezpiecznego funkcjonowania placówki w zakresie higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu.
11) Sprzęty, zabawki, meble, pomoce dydaktyczne oraz inne wyposażenie musi posiadać wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dopuszcza się do użytku sprzętów zepsutych i uszkodzonych. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za usuwanie sprzętów zagrażających bezpieczeństwu.
12) W przedszkolu obowiązuje książka kontroli sprzętów i urządzeń oraz pomieszczeń w zakresie bezpiecznego ich funkcjonowania. Za kontrolę urządzeń odpowiedzialny jest pracownik służb BHP i konserwator.
13) Dyrektor jest odpowiedzialny za przeglądy techniczne sprzętów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p/poż.
14) Podczas spacerów i wycieczek oraz innych wyjść poza teren placówki należy zapewnić dzieciom opiekę jednej osoby dla grupy liczącej 10 dzieci. W przypadku wycieczek, nauczyciel zobowiązany jest do wypełnienia karty wycieczki oraz do uzyskania zgody na wyjście od rodziców (opiekunów) dziecka. Wyjścia należy zgłaszać dyrektorowi przedszkola i wpisać do Księgi Wyjść.
15) Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział nauczycielom zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
16) Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w grupach łączonych ponosi nauczyciel grupy dyżurującej.
17) Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo. Odbiór dziecka z przedszkola przez inne osoby niż rodzice (opiekunowie), może nastąpić tylko na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców (opiekunów), złożonego osobiście w placówce, podpisanego przez rodzica (opiekuna) w obecności dyrektora przedszkola lub osoby odpowiedzialnej za dzieci danej grupy. Osoba upoważniona powinna być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
18) W przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko z przedszkola jest pod wpływem środków odurzających lub w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, personel przedszkola zatrzymuje dziecko w przedszkolu i powiadamia o tym rodziców (opiekunów) – drugiego rodzica (opiekuna). W sytuacjach konfliktowych, spowodowanych powyższym podejrzeniem lub stwierdzeniem, nauczyciel zawiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje decyzję o konieczności zawiadomienia Policji. Dziecko nie może być powierzone opiece osoby, co do której istnieje wątpliwość, czy jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.
19) W przedszkolu stosuje się szczegółowe procedury postępowania w zakresie bezpieczeństwa dzieci. Procedury stanowią załącznik nr 2 do niniejszego statutu.


IV/ ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE:


§ 11

1) Organami przedszkola są:
- Dyrektor Przedszkola
- Rada Pedagogiczna
- Rada Rodziców
2) Przedszkole jest reprezentowane przez dyrektora Przedszkola wyłonionego w drodze konkursu lub powierzenia, działającego na podstawie umocowania organu prowadzącego przedszkole.
a) Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty, współdziała z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Dolnośląskim Kuratorium Oświaty, oraz organem prowadzącym przedszkole.
b) Dyrektor jest zobowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
3) Rada Pedagogiczna jako organ kolegialny nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki, określone w ustawie o systemie oświaty i zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.
a) Rada pedagogiczna, spośród zatwierdzonych przez MEN programów wychowania przedszkolnego lub przedstawionych przez nauczycieli programów własnych, programów nauczania, ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców zestaw programów nauczania.
b) W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w przedszkolnym zestawie programów nauczania z tym, że zmiana ta nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
c) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać także udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej przedszkola.
4) Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, wybraną na ogólnym zebraniu rodziców w głosowaniu tajnym. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym. Jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.
a) Rada Rodziców wspiera działalność statutową przedszkola zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem Rady Rodziców.
b) Opiniuje projekt planu finansowego, przedszkolny zestaw programów składany przez dyrektora przedszkola.
5) Zebrania Rady są protokołowane. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor placówki.

§ 12

W przedszkolu może być powołany wicedyrektor.
1) Wicedyrektor przedszkola działa w ramach udzielonego przez dyrektora pełnomocnictwa i ponosi przed nim odpowiedzialność zgodnie z zakresem czynności.

§ 13

1) Organy Przedszkola współdziałają ze sobą:
a) dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych Ustawą i zawartych szczegółowo w Statucie Przedszkola;
b) zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.
c) zapewniają przestrzeganie praw dziecka.
d) zapewniają dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki edukacji, wychowania i opieki.
2) Współdziałanie organów Przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu placówki.
3) W celu zapewnienia realizacji statutowych zadań przedszkola, rodzice i nauczyciele współdziałają w zakresie:
a) realizacji planu rozwoju przedszkola;
b) organizacji i współuczestnictwa w prowadzeniu zajęć wychowawczo - dydaktycznych;
c) ustalenia kierunków oddziaływania psychologiczno-pedagogicznego na rozwój wszystkich sfer osobowości dziecka.

§14

Rodzice mają prawo do:
1) Przekazywania opinii, wniosków dotyczących pracy przedszkola dyrektorowi, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu.
2) Uczestniczenia w zajęciach otwartych i zebraniach dotyczących wymiany informacji, uzgodnienia dalszych kierunków pracy w danej grupie.
3) Uzyskiwania rzetelnej informacji o swoim dziecku, opartej na obiektywnej i wszechstronnej obserwacji pedagogicznej. W grupie dzieci 5-letnich rodzice otrzymują po pierwszym półroczu oraz w czerwcu każdego roku szkolnego pisemną informację na temat rozwoju ich dziecka.
Rodzice są zobowiązani do:
1) udostępnienia nauczycielkom i bieżącego aktualizowania numerów telefonów kontaktowych

§ 15

Rozwiązywanie sporów między organami:
1) Rodzice - nauczyciele:
a) negocjowanie z nauczycielem;
b) negocjowanie z dyrektorem;
c) negocjowanie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
2) Rodzice dyrektor:
a) negocjowanie z dyrektorem;
b) negocjowanie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny lub z organem prowadzącym;


V/ ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA:

§ 16

1) Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora placówki w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
2) W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę oddziałów, liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, termin przerwy wakacyjnej. W zależności od organizacji i potrzeb przewiduje się następujące stanowiska: dyrektor, wicedyrektor (funkcja społeczna), nauczyciel, intendent, pomoc administracyjna, pomoc nauczyciela, woźna, kuchmistrz-szefowa kuchni, pomoc kuchenna, konserwator.
3) Wakacje
a) Przedszkole pracuje cały rok z wyłączeniem miesięcznej przerwy wakacyjnej określonej w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.
b) Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku podaje dyrektor do wiadomości rodziców do końca stycznia danego roku szkolnego (w celu dostosowania urlopów wypoczynkowych rodziców)
c) Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, rodzice planując wakacyjny pobyt swojego dziecka w przedszkolu są zobowiązani uwzględnić w wybranym miesiącu prawo dziecka do odpoczynku.
d) W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skorzystania w czasie przerwy wakacyjnej z usług dyżurującego przedszkola macierzystego lub zastępczego - „pełniącego dyżur”, jeżeli to przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
e) Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym podejmuje dyrektor, w miarę posiadania wolnych miejsc.
4) Warunki korzystania z przedszkola podczas wakacji

„Przedszkole zastępcze, pełniące dyżur wakacyjny”
a) Rodzic zobowiązany jest do złożenia podania u dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, o konieczności skorzystania ze świadczeń „przedszkola zastępczego, pełniącego dyżur wakacyjny” do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego .
b) Rodzic korzystający z usług „przedszkola zastępczego, pełniącego dyżur” zobowiązany jest do:
-- podpisania umowy, nie później niż w pierwszym dniu pobytu dziecka w „przedszkolu zastępczym, pełniącym dyżur”,
-- wniesienia w pierwszym dniu pobytu dziecka opłaty za świadczenia tego przedszkola.
Przedszkole macierzyste, które pełni dyżur wakacyjny
a) Rodzice, którzy nie są w stanie zapewnić opieki dziecku wpisują się na listę do 15 czerwca danego roku kalendarzowego.
b) Rodzice korzystający z usług „przedszkola macierzystego, pełniącego dyżur” zobowiązany jest do:
-- podpisania umowy, nie później niż w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu
-- wniesienia opłaty za świadczenia tego przedszkola, w terminie widniejącym w ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 17
Rekrutacja do Przedszkola

I
1) Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-5 lat.
2) Dziecko, które przyjmowane jest po raz pierwszy do przedszkola powinno mieć opanowane podstawowe czynności samoobsługowe w zakresie toalety i spożywania posiłków.
3) Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać przyjęte do przedszkola, w trakcie roku szkolnego, w przypadku gdy:
- zaspokojone zostały potrzeby dzieci w wieku 3-5 lat,
- placówka dysponuje wolnymi miejscami,
- do przedszkola uczęszcza rodzeństwo.

II
1) Dzieci korzystające z usług przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.
2) Dziecko może kontynuować pobyt w przedszkolu w przypadku gdy rodzice dziecka złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny.
3) W przypadku nie złożenia przez rodziców dziecka, w wyznaczonym terminie, Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, nie zostanie podpisana pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem Umowa o świadczeniu usług na następny rok szkolny, a zwolnione miejsce zostaje wykazane do procesu rekrutacji.
4) Dziecko, którego rodzice nie złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, może wziąć udział w rekrutacji do przedszkoli zgodnie z zasadami przyjętymi do procesu rekrutacji.
5) Przedszkole nr 63 nie organizuje grupy dzieci 6-letnich.

III
Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest w dwóch etapach.
1) I etap rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
2) II etap rekrutacji prowadzony jest w przypadku dysponowania przez przedszkole wolnymi miejscami w danej grupie wiekowej po I etapie rekrutacji i odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego.
3) Po zakończeniu II etapu rekrutacji i w trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka na wolne miejsce w przedszkolu decyduje dyrektor po indywidualnym rozpoznaniu pisemnego podania rodzica (prawnego opiekuna).
4) Zasady, kryteria, terminy I, II etapu rekrutacji i zasady korzystania z systemu elektronicznego podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.wroclaw.pl/edukacja oraz na tablicy ogłoszeń przedszkola.

IV
1) W celu przeprowadzenia II etapu rekrutacji do przedszkola dyrektor placówki powołuje komisję rekrutacyjno –kwalifikacyjną.
2) W skład komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej wchodzi:
-    dyrektor przedszkola jako jej przewodniczący,
-    przedstawiciel rady rodziców,
-    przedstawiciel rady pedagogicznej.
3) Przewodniczący komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej określa szczegółowe zadania członków komisji.
4) Do zadań komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej należy w szczególności:
- podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, poprzez wywieszenie ich na tablicy z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w statucie placówki;
- ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do placówki;
- sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

V
1) W II etapie rekrutacji Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna rozpatruje Podania o przyjęcie dziecka do przedszkola i podejmuje decyzję zgodnie z poniższymi kryteriami.
2) Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola w II etapie:
Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają:
-- dzieci, dla których Przedszkole nr 63 w I etapie było przedszkolem 1-szego wyboru i które w I etapie rekrutacji nie zakwalifikowały się do żadnego przedszkola;
-- dzieci posiadające rodzeństwo już korzystające z usług przedszkola;
-- pozostałe dzieci.

VI
1) Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna ogłasza swoją decyzję poprzez wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na tablicy ogłoszeń w placówce.

VII
1) W przypadku kwestionowania przez rodziców dziecka wyników rekrutacji dopuszcza się możliwość wniesienia przez rodziców pisemnego odwołania do dyrektora placówki, w terminie 7 dni od ogłoszenia listy zakwalifikowanych.
2) Dyrektor rozpatruje odwołania i przekazuje rodzicom pisemną odpowiedź w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania.
3) Decyzja dyrektora dotycząca wniesionego przez rodziców odwołania jest ostateczna.

VIII
1) W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola w procesie rekrutacji dopuszcza się możliwość złożenia do dyrektora placówki podania o przyjęcie dziecka na zwolnione miejsce.
2) Przyjęcie dziecka do przedszkola z listy rezerwowej odbywa się w przypadku zwolnienia się miejsca w placówce w danej grupie wiekowej.
3) Decyzję w sprawie przyjęcia dziecka podejmuje dyrektor przedszkola.

IX
1) Nie podpisanie przez rodziców w wyznaczonym terminie Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola oraz Umowy o świadczeniu usług jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

§ 18

1) Przedszkole każdego dnia realizuje podstawę wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin.
2) Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców. Propozycje w tym zakresie przedstawia Dyrektor ogółowi rodziców na początku roku szkolnego.
3) Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.
4) Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone, np. według potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
5) Dopuszcza się grupy mieszane 3-4 latki, 4-5 latki.

§ 19

1) Liczba dzieci w oddziale powinna wynosić nie mniej niż 15 i nie może przekroczyć 24.
2) Decyzję o przyjęciu do Przedszkola dzieci specjalnej troski podejmuje Dyrektor przedszkola.
3) W oddziałach do których przyjęto dzieci niepełnosprawne, liczba wychowanków powinna wynosić od 15 do 20, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.
4) Kwalifikując dziecko niepełnosprawne do grupy należy uwzględnić: przygotowanie metodyczne nauczycieli, orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, stan zdrowia dziecka, liczebność dzieci w oddziale, warunki bazowe placówki, akceptację organu nadzoru pedagogicznego, zgodę organu prowadzącego na zatrudnienie dodatkowej osoby do opieki.

§ 20

1) Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: sale zabaw wydzielone dla każdego oddziału, zaplecze magazynowo-kuchenne, szatnię, ogród przedszkolny z wyposażeniem ogrodowym.

VI/ NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA:

§ 21

1) W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
2) Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych określają odrębne przepisy.
3) Liczbę pracowników ustala dyrektor przedszkola w oparciu o wytyczne do arkusza organizacji pracy na dany rok szkolny
4) Etatyzacja w przedszkolu jest zatwierdzona przez organ prowadzący placówkę w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi
5) Dyrektor przedszkola ustala dla poszczególnych pracowników ich zakresy czynności służbowych. Zakresy obowiązków wynikają z przepisów prawa pracy i są zgodne z przepisami Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela i niniejszym Statutem. Zakresy obowiązków stanowią integralną część umowy o pracę i znajdują się w aktach osobowych pracowników

§ 22

1) Dyrektor wyłoniony w drodze konkursu lub powierzenia kieruje jednoosobowo przedszkolem i reprezentuje je na zewnątrz.
2) Dyrektor podejmuje decyzję samodzielnie w granicach udzielonego mu przez Prezydenta Wrocławia pełnomocnictwa oraz zgodnie z postanowieniem Ustawy o Systemie Oświaty.

§ 23

1) Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i jej wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
a) zwraca uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwraca się o podanie celu pobytu.
b) niezwłocznie zawiadamia dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.
2) Wspomaga rozwój dzieci przez prowadzenie obserwacji, pracę indywidualną z dziećmi, rozwijającą uzdolnienia i zainteresowania oraz pracą kompensującą braki rozwojowe.
3) Współpracuje z Rodzicami w celu wymiany informacji oraz uzgadniania kierunków pracy.
4) Współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną i metodyczną.
5) Prowadzi dokumentację pedagogiczną prowadzonego przez siebie oddziału:
a) arkusze diagnostyczne;
b) dzienniki zajęć;
c) materiały pomocnicze gromadzone w imiennych segregatorach.
6) Współpracuje z dyrektorem, Radą Pedagogiczna, Radą Rodziców w celu prowadzenia odpowiedniej i odpowiedzialnej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
7) Podnosi kwalifikacje zawodowe i doskonali swoje metody pracy.
8) Tworzy w placówce dobrą atmosferę pracy.
9) Otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu: poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, ustalania form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączania ich w działalność przedszkola.
10) Nauczyciel ma prawo w swojej pracy korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji.
11) Nieobecność nauczyciela na zmianie w danym dniu, zobowiązuje do ustalenia zastępstwa innego nauczyciela.
12) W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie zastępstwa, lub gdy liczba dzieci w grupie w danym dniu jest mniejsza niż 15 dopuszcza się możliwość dzielenia grupy z inną w celu zapewnienia bezpieczeństwa i opieki pedagogicznej dzieciom.
13) Nauczyciel przestrzega Konwencję Praw Dziecka, wykonuje czynności zgodnie z Kartą Nauczyciela, Ustawą o Systemie Oświaty i Kodeksem Pracy.
14) Nauczyciel, podczas pełnionych obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 24

Do obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych należy:
1) Wykazywanie troski w tworzeniu warunków zapewniających dzieciom pełne bezpieczeństwo.
2) Rzetelne wywiązywanie się z obowiązków służbowych wynikających z zadań określonych przez dyrektora w zakresie obowiązków i regulaminie pracy.
3) Tworzenie atmosfery życzliwości wobec każdego dziecka, ich rodziców i współpracowników.
4) Szczegółowe zakresy czynności dla pracowników przedszkola ustala dyrektor placówki.


VII/ WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA:

§ 25

1) Wychowankami przedszkola są dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają 3 lata, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat.
2) Dyrektor Przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. kiedy są wolne miejsca w grupie najmłodszej lub gdy do przedszkola uczęszcza starsze rodzeństwo, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3) W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
4) Dzieci, którym na podstawie orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną odroczono realizacją obowiązku szkolnego, mogą uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 8 lat.
5) Decyzję o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor podstawowej szkoły publicznej w obwodzie, w którym dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
6) Wychowankowie muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzic może zrezygnować z ubezpieczenia proponowanego przez przedszkole, składając pisemne oświadczenie w tej sprawie u dyrektora przedszkola.

§ 26

W przedszkolu dziecko ma prawo do:
1) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo -dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
2) Korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego za zgodą rodziców.
3) Ukierunkowanego rozwoju zdolności i zainteresowań.
4) Zorganizowanej nauki katechezy na wniosek rodziców, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci.
5) Niestosowanie żadnych zabiegów lub badań lekarskich bez zgody rodziców. /W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia choroby u dziecka np. temperatura, ostry ból, omdlenia itp., nauczyciel powiadamia rodziców celem wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola/.
6) Rozwijania swoich zainteresowań i zdolności.

§ 27

SKREŚLENIE DZIECKA Z LISTY
1) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Przedszkola do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:
a) Zaleganie rodziców z odpłatnością za Przedszkole, powyżej 2 okresów płatności.
b) Braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni.
c) Powtarzającego się nie przestrzegania przez rodziców (prawnych opiekunów) rozkładu dnia w przedszkolu (godziny odbierania dziecka).
d) Nie podania, zatajenia informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie zgłoszenia np. choroby przewlekłe, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadanie opinii kwalifikującej dziecko do zajęć specjalistycznych.  
e) Częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, mimo zastosowania poniższej procedury:
-- indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych
-- konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,
-- konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,
-- rozmowy z dyrektorem,
f) Rodzice w sytuacji określonej w pkt. e) nie podejmują współpracy w zakresie terapii dziecka.
2) Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w przypadkach, o których mówi pkt. 1 dokonuje dyrektor stosując poniższą procedurę:
1. Rozmowa dyrektora z rodzicami/opiekunami;
2. Wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru;
3. Wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności;
4. Ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa - negocjacje dyrektora, psychologa z rodzicami;
5. Zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych ( np. MOPS, PPP,…);
6. Przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów pkt. 1 i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka;
7. Podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków;
8. Rozwiązanie umowy o świadczeniu usług.
3) Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
4) Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Kuratora Oświaty.

§ 28

DIETY, INFEKCJE, CHOROBY PRZEWLEKŁE

Infekcje
1) Jednym z podstawowych celów organów prowadzących placówki oświatowe oraz całego systemu oświaty jest utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach o czym stanowi o tym art. 1 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 5 ust.7 pkt 1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. W związku z tym dziecko z różnego rodzaju infekcjami nie może przebywać w przedszkolu, gdyż naraża zdrowie swoje i innych dzieci oraz higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki w przedszkolu.
2)    Rodzice na prośbę dyrektora są zobowiązani potwierdzić zaświadczeniem lekarskim, że dziecko może uczęszczać do przedszkola.

Choroby
1) Rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Przedszkole o przyczynie nieobecności dziecka w przedszkolu, a szczególnie o zaistniałej chorobie dziecka. Choroby zakaźne oraz zaraźliwe infekcje (np. wirusowe zapalenie spojówek, grypa jelitowa, chlamydia, itp.) Rodzice zgłaszają telefonicznie w dniu uzyskania diagnozy od lekarza prowadzącego.
2) Rodzic ma obowiązek informowania dyrektora oraz nauczycieli wychowawców przedszkola o problemach zdrowotnych swojego dziecka
3) Do przedszkola nie mogą uczęszczać dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki medycznej pielęgniarskiej np. w zakresie ustalania poziomu cukru, podawania insuliny, cewnikowanie, specjalne inhalacje, podawanie lekarstw, gips, itp.

Diety
1) Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z dietą ogólnoprzedszkolną, dietą wykluczającą niektóre produkty, dietą wykluczającą podstawowe alergeny.
2) Wniosek o przygotowywanie posiłków pozbawionych niektórych składników lub ich zastąpienia innymi, rodzic składa do dyrektora przedszkola.
3) Do wniosku rodzic dołącza zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zastosowania eliminacji składników – alergenów niekorzystnych dla zdrowia. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor przedszkola po konsultacji z intendentem.
4) W wyjątkowych sytuacjach (całkowita dieta specjalistyczna) warunki pobytu dziecka w grupie rówieśników wspólnie ustalają dyrektor, nauczyciel grupy i rodzic w ramach organizacyjnych przedszkola.
5) Nie dopuszcza się przynoszenia przez rodziców gotowych posiłków, potraw przygotowanych poza przedszkolem.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

§ 29

1) Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności: dydaktyczno-wychowawczej, administracyjnej, gospodarczej.
§ 30

2) Przedszkole posługuje się pieczęciami według wzoru zawartego w załączniku nr 3 do niniejszego Statutu.

§ 31

1) Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie 14 dni po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną. /Uchwała RP z dnia 31.08.2012 r. Nr 1/2012/.
2) Traci moc Statut z dnia 4 marca 2010 r.
3) Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 roku.