Nakreśla  ona kierunki działania placówki. Wychodzimy z założenia, że zadaniem dorosłych jest przygotowanie dzieci do życia w przyszłości w taki sposób, aby potrafiły skutecznie poradzić sobie z zachodzącymi zmianami zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i społecznej. 
Naturalną konsekwencją takiego podejścia jest świadomość, że rzeczywistość wymusza na wszystkich kształcenie w ciągu całego życia, poprzez powstawanie organizacji uczących się, w drodze do powszechnie uczącego się społeczeństwa, społeczeństwa wiedzy.
Niezmiernie ważne tutaj są kompetencje kluczowe jako te, których wszyscy potrzebują do rozwoju osobistego i zatrudnienia, a także aktywnego udziału i integracji w życiu społecznym.

Koncepcja podkreśla, że jesteśmy mieszkańcami Wrocławia, i zależy nam na tym, aby nasi wychowankowie będąc obywatelami świata, dostrzegali potencjał naszego miasta i by swoje życie łączyli z Wrocławiem. Misja naszego przedszkola ma swoje źródło w haśle promocyjnym naszego miasta i brzmi
Przedszkole nr 63 bezpiecznym miejscem zabawy, które wspiera wielokierunkowy rozwój dzieci i jest przystanią jednoczącą różnorodność”
Jesteśmy przedszkolem stwarzającym warunki do wielokierunkowego rozwoju dzieci, kształtującym trwałą postawę szacunku dla siebie i innych. Rozwijamy poczucie tożsamości z miejscem swojego zamieszkania i własnym regionem. Przygotowujemy do przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami.
W koncepcji zostały nakreślone zadania priorytetowe /sylwetka absolwenta/ oraz kierunki działania w zakresie:

I. EDUKACJI PROZDROWOTNEJ – promujemy zdrowy i bezpieczny styl życia (Przedszkole w sieci Przedszkoli promujących zdrowie).
II. EDUKACJI CZYTELNICZEJ – propagujemy czytelnictwo wśród przedszkolaków (systematyczne czytanie bajek, opowiadań, cykliczne zajęcia w bibliotece, pasowanie na czytelnika kolejnych pokoleń przedszkolaków, projekt „Bajkowa ławeczka”, projekt Torba pełna bajek).
III. EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ – Plastyczne Wędrówki przez Cztery Pory Roku – program własny – innowacyjne formy i techniki plastyczne, systematyczna praca technikami Pedagogicznego systemu kształcenia i terapii D. Dziamskiej Edukacja Przez Ruch.
IV. EDUKACJI REGIONALNEJ – Jesteśmy z Wrocławia – program własny przybliżający dzieciom historię i zabytki Wrocławia, organizacja między przedszkolnego Turnieju wiedzy o Wrocławiu – Spacerkiem po Wrocławiu dawniej i dziś, aktywne działania w ramach programu miejskiego Młodzi Obywatele Kultury – organizacja dla placówek przedszkolnych Spotkania w Muzeum – dzieci poznają zasoby wrocławskich muzeów.

Strategia rozwoju obejmuje
a) organizację i zarządzanie
b) edukację, wychowanie, opiekę
c) warunki rozwoju przedszkola
d) współdziałanie i promocję

Koncepcja zakończona jest propozycją ewaluacji. Na podstawie wniosków, będzie planowana dalsza działalność zmierzająca do rozwoju jakościowego Przedszkola nr 63.

Koncepcja w pełnej wersji dostępna jest u nauczycieli poszczególnych grup i u dyrektora placówki.
Jest również w wersji pdf. – rozsyłana do rodziców naszych wychowanków na podane wcześniej indywidualne adresy e-mail.
KŁH

 

57