obowiązująca w Przedszkolu nr 63 we Wrocławiu

  1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola oraz z przedszkola do domu.
  2. Rodzice są zobowiązani do przekazania swojego dziecka nauczycielce po przyprowadzeniu do przedszkola – rodzice nie mogą wychodzić z przedszkola i zostawiać dzieci bez opieki na korytarzu, gdy nauczyciel nie ma świadomości, że dziecko jest w przedszkolu.
  3. W przypadku gdy dziecko jest odbierane przez osoby inne niż rodzice (prawni opiekunowie) rodzice są zobowiązani zostawić u nauczycielki danej grupy pisemne upoważnienie dla pełnoletniej osoby zawierające dane tej osoby (imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer dowodu osobistego). Osoba ta jest zobowiązana wylegitymować się nauczycielce przed odebraniem dziecka i z chwilą odebrania dziecka z przedszkola ponosi pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo tego dziecka. Upoważnienie może w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione przez rodziców (prawnych opiekunów).
  4. Osoby odbierające dzieci z przedszkola (rodzic, opiekun, osoba upoważniona do odbioru), jest zobowiązany poinformować o tym fakcie nauczycielkę, która pracuje w tym czasie z grupą, a odebranie dziecka –  potwierdza podpisem na liście obecności.
  5. Na terenie szatni z chwilą odebrania dziecka przez rodziców (opiekunów prawnych, osoby wskazanej przez rodziców) od nauczyciela – za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie, osoba wskazana przez rodzica).
  6. Rodzic, opiekun prawny, osoba upoważniona do odbioru wychodząc z placówki lub ogrodu przedszkolnego ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo przestrzeni przedszkola – zamykając za sobą i dzieckiem drzwi/ bramę ogrodu.
  7. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. osoba jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających).
  8. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w punkcie 7 nauczyciel informuje o tym dyrektora. W takiej sytuacji Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicem (opiekunem prawnym), a następnie do podjęcia kroków przewidzianych prawem.
  9. W sytuacjach wyjątkowych, gdy rodzic lub opiekun nie może odebrać dziecka do godziny 17:00 jest zobowiązany powiadomić telefonicznie o tym fakcie przedszkole.
  10. Nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową w przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w punktach 7, 8, 9.
  11. W sytuacji, gdy dziecko jest nagminnie nie odbierane w godzinach pracy przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów zostaje wypisane z przedszkola.
  12. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone  wyrokiem sądowym.
  13. Podczas odbierania dzieci rodzice w rozmowie z nauczycielką załatwiają sprawy, które nie wymagają długich rozmów i wyjaśniania.
  14. W przypadku spraw wymagających dłuższych rozmów lub sytuacji spornych, rodzice powinni umówić się z nauczycielką po godzinach jej pracy lub poprosić o zorganizowanie opieki dla grupy i rozmowę na osobności.
  15. W przypadku, gdy zorganizowanie opieki dla grupy jest w tym momencie niemożliwe, rodzice muszą umówić się z nauczycielką po skończonej pracy lub w innym terminie.
  16. W przypadku gdy rodzic nie jest usatysfakcjonowany rezultatem rozmów z nauczycielką, powinien umówić się na rozmowę z dyrektorem przedszkola.

  39