Program ten został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U> nr 256, poz. 2572 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r)

Głównymi celami, które przyświecały nam przy opracowaniu programu było:
1. Przygotowanie dziecka do roli odpowiedzialnego członka społeczeństwa respektującego wartości uniwersalne.
2. Doskonalenie umiejętności adaptowania się dziecka do zmian zachodzących w życiu oraz we współczesnym świecie przy zachowaniu swojej tożsamości i autonomii.
Cele szczegółowe oparte zostały na bazie Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Określono zadania przedszkola, obowiązki nauczyciela oraz metody i formy pracy w odniesieniu do wychowania przedszkolaka.
Opracowano sposoby realizacji programu w poszczególnych obszarach działalności wychowawczej przedszkola i spodziewane efekty, czyli umiejętności i wiadomości, którymi powinni wykazać się absolwenci naszego przedszkola, a dzieci uczęszczające z każdym dniem je pogłębiać.
W związku z tym, że dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno, opracowano wspólnie z nimi Kodeks postępowania, a w nim zawarto zasady, których należy przestrzegać. Obowiązujący kodeks generuje wsparcie i motywację ze strony nauczyciela do przestrzegania ustalonych norm, ale również konsekwentne ich egzekwowanie.
W programie określono środki, dzięki którym możliwa jest realizacja Kodeksu, tj. nagrody i pochwały, ale również konsekwencje za brak podporządkowania się zasadom.
KŁH

 

54