STATUT PRZEDSZKOLA NR 63 WE WROCŁAWIU

Podstawa prawna:
Art. 102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59) oraz na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 21.11. 2017 r.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Siedzibą Przedszkola nr 63 jest parter budynku przy ul. Horbaczewskiego 27 we Wrocławiu.
2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Wrocław.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
4. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą w formie jednostki budżetowej.
5. Obsługę finansowo – księgową Przedszkola nr 63 prowadzi Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu.
6. Przedszkole posługuje się pieczęcią o następującej treści:

„Przedszkole  Nr 63
54-130 Wrocław ul. Horbaczewskiego 27
NIP: 894-25-62-908 Regon:930112673
Tel.71 7986806

7. Z dniem 1 stycznia 2017 roku jako jednostka budżetowa  Gminy Wrocław działa w ramach jednego podatnika tj. Gminy Wrocław, która jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
8. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Nr 63

§ 2
1. Przedszkole Nr 63, zwane dalej Przedszkolem jest jednostką publiczną, która:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje programy nauczania i wychowania przedszkolnego, które uwzględniają  podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia roku następnego.
3. W okresie wakacji Przedszkole jest przez jeden miesiąc zamknięte. Termin przerwy wakacyjnej ( lipiec lub sierpień) zatwierdza w arkuszu organizacyjnym organ prowadzący.
4. Informacje o przerwie wakacyjnej w danym roku szkolnym podaje dyrektor do wiadomości rodziców na początku roku szkolnego (w formie pisemnego ogłoszenia),  w celu dostosowania urlopów wypoczynkowych rodziców.
5. Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku.
6. W wyjątkowych sytuacjach podczas przerwy wakacyjnej dziecko może skorzystać z usług przedszkola dyżurującego.
7. Decyzję o skierowaniu dziecka do przedszkola dyżurnego w okresie wakacyjnym podejmuje dyrektor, po wcześniejszym rozpatrzeniu uzasadnionego wniosku rodziców, złożonego do dnia 15 czerwca danego roku.
8. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godziny.
9. Przedszkole czynne jest od godziny 6:30 do godziny 17:00 od poniedziałku do piątku.
10. Wychowankowie Przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie zaakceptowanej przez rodziców. /oświadczenie rodziców/
11. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych uczelni. Koszty związane z praktykami pokrywa uczelnia kierująca studenta.
12. W Przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź osoby skierowanie na odbycie stażu przez odpowiednie instytucje.
13. Przedszkole stwarza warunki do działania w jednostce: stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jednostki.
14. W przedszkolu mogą być prowadzone badania pedagogiczno-psychologiczne przez uprawnionych do tych badań specjalistów, pracowników pedagogiczno -psychologicznych. Osoby z zewnątrz mogą prowadzić badania po wyrażeniu zgody przez rodziców (opiekunów) wychowanków.

Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola

§ 3
1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
2. Przedszkole realizuje cele określone w ustawie  – Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno -kulturowym i przyrodniczym.

§ 4
1. Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;
12) tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
2. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 4 ust.1 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7) wychowanie przez sztukę:
a) dziecko widzem i aktorem,
b) muzyka, śpiew, pląsy i taniec,
c) różne formy plastyczne;
8) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
9) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
10) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
11) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
12) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
13) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

§ 5
Do zadań Przedszkola Nr 63  należy:
1. Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole.
2. Zorganizowanie systemu opiekuńczo – wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb.
3. Stworzenie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
4. Realizacja programów, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego.
5. Zapewnianie bezpiecznych i optymalnych warunków do opieki i harmonijnego, psychoruchowego rozwoju, wychowania i edukacji dziecka, poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania.
6. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania.
7. Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej wychowankom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Organizowanie zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej.
9. Dostosowywanie treści, metod, organizacji nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych grupy dzieci z uwzględnieniem możliwości poszczególnych  dzieci.
10. Wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola.
11. Wspomaganie wychowawczej roli rodziców.
12. Rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
13. Upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
14. Stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie odpowiednich zajęć.
15. Rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
16. Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu.
17. Upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.
18. Zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji.
19. Wprowadzenie wychowanków do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów.
20. Egzekwowanie obowiązku przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
21. Dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.
22. Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

§ 6
Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno – obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno – psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym jednostkę.

Rozdział 3
Sposoby realizacji zadań przedszkola
§ 7

1. Czas pracy przedszkola przeznacza się na:
1) pracę opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną prowadzoną w oparciu o przyjęte do realizacji programy wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup, uwzględniające podstawę programową;
2) dowolnie wybrane i zaplanowane przez nauczyciela działania (z tym czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne);
3) pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
2. W przedszkolu przyjęto Program wychowania przedszkolnego wydawnictwa PWN „Trampolina” autorstwa Małgorzaty Janiak i Kamili Witerskiej stanowiący opis sposobu realizacji zadań zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
3. Na podstawie teorii pedagogiki przedszkolnej, psychologii rozwoju dziecka oraz teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera i teorii inteligencji emocjonalnej D. Golemana, w Programie wychowania przedszkolnego wyodrębniono następujące  obszary:
1) Fizyczny obszar rozwoju
2) Emocjonalny obszar rozwoju
3) Społeczny obszar rozwoju
4) Poznawczy obszar rozwoju
Proponowane metody wychowawczo-dydaktyczne uwzględniają przede wszystkim działanie dziecka w procesie kształcenia poznaniu wielozmysłowym. W sferze wychowawczej program wychowania przedszkolnego „Trampolina” oparty jest na założeniach tzw. pozytywnej dyscypliny, która zakłada wspólne ustalanie zasad i norm grupowych, wspólne rozwiązywanie problemów i wzajemny szacunek.
4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów dostępnych lub:
1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
5. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.
6. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
7. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.

§ 8
1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka 6 letniego objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
2. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych diagnoz i obserwacji pedagogicznych dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
3. Rodzic, który planuje podjęcie przez dziecko nauki szkolnej w klasie I w wieku 6 lat, jest zobowiązany poinformować o tym dyrektora Przedszkola we wrześniu roku poprzedzającego, aby dziecko mogło zostać objęte jednorocznym przygotowaniem przedszkolnym.

§ 9

1. Dyrektor przedszkola, na każdy rok szkolny powierza każdy oddział przedszkolny opiece nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego.
2. Dyrektor przedszkola w ramach prawidłowej organizacji pracy przedszkola decyduje o ciągłości pracy nauczycieli w danej grupie dzieci.
3. Ze względu na prawidłową organizację pracy przedszkola nauczyciel może zostać przesunięty do pracy w innej grupie.
4. Decyzję ostateczną w zakresie organizacji pracy oraz składu poszczególnych grup przedszkolnych w roku szkolnym podejmuje dyrektor.
5. Skład poszczególnych grup jest ustalany w sierpniu poprzedzającym rok szkolny i może ulec zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

§ 10
Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu poprzez:
1. Realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 51 niniejszego statutu.
2. Zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad realizacji podstawy programowej.
3. Opracowanie tygodniowych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu.
4. Przestrzeganie liczebności grup;
5. Odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń.
6. Oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami.
7. Powadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
8. Kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola.
9. Oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały.
10. Zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię.
11. Zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.
12. Zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;
13. Wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich.
14. Wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki/zestawy opatrunkowe –  zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję udzielania pierwszej  pomocy.
15. Dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci.
16. Zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów dla dzieci uczestniczących w imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola (jeden nauczyciel na 10 dzieci).
17. Przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
18. Monitorowanie przez nauczycieli jakości powietrza przed każdym wyjściem dzieci poza budynek przedszkola

§ 11
W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach co reguluje wprowadzona procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

§ 12
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z rodzicami i różnymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny. W Przedszkolu udzielają jej nauczycie i specjaliści.

§13

Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków. A w szczególności polega na:
1. Diagnozowaniu środowiska dziecka.
2. Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia.
3. Rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko.
4. Wspieraniu dziecka z uzdolnieniami.
5. Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.
6. Wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
7. Umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
8. Podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 14
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w formie wywiadów z rodzicami, dzieckiem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych,  zajęć specjalistycznych, działań mających na celu rozpoznawanie zainteresowań wychowanków, w tym uzdolnień oraz zaplanowanie potrzebnego wsparcia, a szczególnie:
1. Działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych wychowanków oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia.
2. Zindywidualizowanej pracy z dzieckiem na zajęciach ogólnych i specjalistycznych zajęciach edukacyjnych.
3. Zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych.
4. Porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

§ 15
Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 16

Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie przedszkola odpowiedzialny jest dyrektor, który planuje formy, okres oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

§ 17

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, które mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych grup.

§ 18

Porad dla rodziców udzielają, w zależności od potrzeb: nauczyciele, psycholog, pedagog lub logopeda w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola.

§ 19
Przedszkole współpracuje z psychologiem i pedagogiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie:
1. Prowadzenia badań i działań diagnostycznych dotyczących wychowanków, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspierania mocnych stron dziecka.
2. Przeprowadzania badań psychologicznych dzieci i ustalania na ich podstawie potencjalnych możliwości dziecka wytypowanego drogą obserwacji lub badań, a także zgłaszanych przez rodziców.
3. Diagnozowania sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dziecka, rodziców i nauczycieli.
4. Organizowania i prowadzenia różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
5. Badania i diagnozowania dojrzałości szkolnej wspólnie z nauczycielem wychowania przedszkolnego.
6. Współorganizowania i udziału w warsztatach dla rodziców.
7. Konsultowania zgłaszanych problemów i udzielania wskazań wychowawczych.
8. Opiniowania na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji podopiecznych dzieci, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji.
9. Wspierania nauczycieli poszczególnych grup w działaniach wynikających z programu wychowawczego.
10. Prowadzenia odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 20
Do zadań logopedy należy:
1. Przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej.
2. Diagnozowanie (badania przesiewowe) dzieci pod kątem wady wymowy,
3. Prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi.
4. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców.
5. Udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej.
6. Prowadzenie terapii logopedycznej poprzez prowadzenie raz w tygodniu ćwiczeń logopedycznych we wszystkich grupach przedszkolnych.
7. Organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy.
8. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 21
1. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
2. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym w wyjątkowych sytuacjach mogą być prowadzone w placówce opieki zdrowotnej.
3. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
4. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez nauczyciela, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.

Rozdział 4
Organy przedszkola
§ 22

Organami przedszkola są:
1. Dyrektor Przedszkola.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Rada Rodziców.

§ 23

Każdy z wymienionych organów w § 26 działa zgodnie z ustawą: Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.

§ 24
1. Dyrektor Przedszkola:
1) Kieruje przedszkolem jako jednostką organizacyjną Gminy, a także:
2) Jest osobą reprezentującą przedszkole na zewnątrz.
3) Jest organem nadzoru pedagogicznego.
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
5) Wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
6) Występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.
7) W wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami.
8) Przedstawia Radzie Pedagogicznej, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.
9)  Dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego na wniosek nauczyciela lub grupy nauczycieli.
10) Powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu przez niego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
11) Organizuje zajęcia dodatkowe.
2. Dyrektor przedszkola jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu.
3. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa – Prawo oświatowe i inne przepisy szczególne.
4. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym w arkuszu organizacyjnym na dany rok dla Dyrektora Przedszkola.
5. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
6. Dyrektor Przedszkola w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń wydanych przez wizytatora jest obowiązany powiadomić:
1) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń.
2) Organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

§ 25
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola i działa na podstawie opracowanego Regulaminu Rady Pedagogicznej.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.
4. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej wynikające z ustawy- Prawo oświatowe to:
1) Zatwierdzanie planów pracy przedszkola.
2) Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców.
3) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.
4) Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków.
5) Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy jednostki.
5. Do kompetencji opiniodawczych należy:
1) Opiniowanie  organizacji pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć nauczycieli.
2) Opiniowanie wniosków Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
3) Opiniowanie propozycji Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
4) Opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek co najmniej 1/3 członków, organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców.
7. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

§ 26
Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podejmowanych w ramach kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Organ prowadzący przedszkole oraz Organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 27
Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

§ 28
1. W przedszkolu działa Rada Rodziców.
2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.
3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców.
4. W skład Rady Rodziców wchodzi po trzech przedstawicieli każdego oddziału przedszkolnego.
5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).
7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
1) Wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady.
2)  Tryb wyborów do Rady Rodziców.
8. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
9. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

§ 29
1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
1) Opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez Dyrektora.
2) Opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń.
3) Opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania.
4) Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować.
5) Opiniuje propozycje wprowadzenia zajęć dodatkowych.
6) Opiniuje programy wychowania przedszkolnego.
7) Opiniuje projekty uchwał rady pedagogicznej w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu.
8) Opiniuje inne, istotne dla działalności Przedszkola propozycje dotyczące procesu wychowania, nauczania i opieki.

§ 30
Zasady współpracy organów przedszkola
1. Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
2. Przepływ informacji pomiędzy organami Przedszkola o proponowanych i planowanych działaniach, odbywa się poprzez: zebrania, kontakty indywidualne, ogłoszenia na tablicy, komunikaty i zarządzenia Dyrektora.
3. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Przedszkola.
4. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
5. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
6. Uchwały organów przedszkola oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
7. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Przedszkola poprzez swoją reprezentację, lub Radzie Pedagogicznej na jej zebraniu.
8. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
9. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad przyjętych w przedszkolu.
10. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 33 niniejszego statutu.

§ 31
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.
1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
1) Prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora Przedszkola.
2) Przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.
3) Dyrektor Przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu.
4) O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
2. Spory między organami Przedszkola rozwiązywane są wewnątrz Przedszkola na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
3. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
4. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.
5. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że Dyrektor Przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
6. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
7. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

Rozdział 5
Organizacja przedszkola
§ 32

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

§ 33
Przedszkole jest 3 – oddziałowe i wszystkie grupy mogą być różnorodne wiekowo.

§ 34
Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10,5 godzin dzienne: od 6:30 do 17:00.

§ 35
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w czasie całego pobytu dzieci w przedszkolu.

§ 36

Liczba dzieci w oddziale przypadających na jednego nauczyciela powinna wynosić do 24 dzieci.

§ 37
Dzieci są przyprowadzane do przedszkola do godziny 8:30. W innej sytuacji rodzice (prawni opiekunowie) informują przedszkole o późniejszej godzinie przybycia telefonicznie (do godz. 8:30) bądź dzień wcześniej.

§ 38

Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny. 17:00 i uzależnione jest od deklarowanych godzin pobytu, zawartych w umowie o świadczeniu usług.

§ 39
Po zgłoszeniu i zapisaniu dziecka w danym dniu jest dopuszczalna czasowa nieobecność dziecka w godzinach zadeklarowanych. Takie wyjście i powrót do placówki muszą być przez rodzica (opiekuna prawnego) potwierdzone podpisem z adnotacją rzeczywistego czasu nieobecności dziecka na placówce.

§ 40
Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
1) 3 sale do zajęć dla poszczególnych grup.
2) Szatnię dla dzieci.
3) Pomieszczenia kuchenne, administracyjne i gospodarcze.
4) Plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.

§ 41
Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących organizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych.

§ 42
1. Przedszkole jest zobowiązane zapewnić wszystkim dzieciom  zajęcia: z rytmiki, języka obcego nowożytnego, gimnastyki ogólnorozwojowej, wynikających z podstawy programowej.
2. Przedszkole może rozszerzyć swoją statutową ofertę edukacyjną, uwzględniając potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci. Zajęcia dodatkowe nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców
3. Propozycje zajęć dodatkowych przedstawia Dyrektor ogółowi rodziców na początku roku szkolnego.
4. Za organizację zajęć odpowiada Dyrektor Przedszkola. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna są konsultowane z rodzicami.
5. Ewentualnie organizowane zajęcia dodatkowe nie mogą zakłócać realizacji podstawy programowej.
6. W zajęciach dodatkowych zawsze uczestniczy nauczyciel – wychowawca bądź inny nauczyciel z przedszkola wskazany przez Dyrektora, w celu zapewnienia opieki i bezpieczeństwa wychowanków.
7. W przedszkolu, w czasie przekraczającym wyznaczony przez organ prowadzący (czas na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę) mogą być realizowane świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
8. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości dzieci:
1) Z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15-20 minut.
2) Z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 25-30 minut.

§ 43
1. Przedszkole na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) organizuje naukę religii.
2. W przypadku nieuczęszczania dziecka na zajęcia religii, ma ono zapewnioną opiekę z nauczycielem wychowania przedszkolnego lub specjalistą w innym pomieszczeniu.
3. Nauka religii odbywa się w przedszkolu  jeden raz w tygodniu .

§ 44

Grupy międzyoddziałowe
1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczo – dydaktyczno –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.
2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach: 6:30 -8:00 i 15:30–17:00 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola.
3. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6:30 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 16:00 do momentu zamknięcia przedszkola.
4. Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać: 25.
5. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) lub innych zaistniałych sytuacjach Dyrektor Przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie  czyli nie więcej niż 25 dzieci.
6. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Zasadami Organizacji Wycieczek.

§ 45
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza Organ prowadzący przedszkole.
2. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:  liczbę i czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę dzieci, oraz ogólną liczbą zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola, Dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład dnia oraz tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych określający organizację zajęć edukacyjnych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
4. Z ramowym rozkładem dnia oraz szczegółowymi rozkładami dla poszczególnych grup, rodzice zapoznawani są na pierwszym zebraniu, które odbywa się we wrześniu, a także poprzez informacje zamieszczone na stronie internetowej  i na tablicach przedszkola.

§ 46
Ramowy rozkład dnia w przedszkolu
1. W godzinach: 6:30 –  8:30:
1) Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
2) Zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie.
3) Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem.
4) Czynności organizacyjno – higieniczne, przygotowanie do śniadania.
2. W godzinach: 8:30 – 11:00:
1) Śniadanie.
2) Zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej.
3) Zabawy ruchowe.
4) Spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym.
5) Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
6) Czynności organizacyjno – higieniczne, przygotowanie do obiadu.
3. W godzinach: 11:30 – 13:30:
1) Obiad- zupa.
2) Odpoczynek dla dzieci najmłodszych.
3) Zajęcia programowe o charakterze poszerzającym treści programowe.
4) Opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr, zabawy uspokajające i relaksujące.
5) Spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań.
6) Zajęcia dodatkowe.
7) Czynności organizacyjno – higieniczne, przygotowanie do II dania obiadowego.
4. W godzinach:13:30 – 17:00:
1) II danie obiadowe.
2) Wyjście na podwórko przedszkolne, zabawy ruchowe ze śpiewem.
3) Gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne.
4) Zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci.

§ 47

Odpłatność za przedszkole
1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Wrocławia oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
2. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć.
3. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wrocław, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie dla dzieci w wieku 3-5 lat.
4. Bezpłatne świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki  realizowane są w czasie  od godziny 7.00 do godziny 12.00.
5. Dziecko od chwili ukończenia 6 roku wychowanie przedszkolne realizuje nieodpłatnie.
6. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar bezpłatnych świadczeń dziennie ustala się opłatę w wysokości 1 złoty za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
7. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat oraz liczbę godzin przekraczającą wymiar świadczeń,  określa umowa o świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka.
8.  Zwalnia się z opłat, o których mowa w § 47 ust. 5 rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej trójkę dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym z zastrzeżeniem
§ 47 ust. 8 na podstawie oświadczenia zawierającego dane niezbędne do ustalenia tego zwolnienia.
9. W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
10. W przedszkolu opłacie podlegają świadczenia wykraczające poza godziny, o których mowa w § 47 ust. 5 oraz koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków.
11. W przedszkolu funkcjonuje stołówka w oparciu o zaakceptowane przez organ prowadzący zasady korzystania ze stołówki Przedszkola Nr 63.
12. Opłata miesięczna, wnoszona przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, za koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków ustalona została w wysokości 7,50  zł. od 1 września 2017r (100%):
1) 100% w przypadku korzystania z 3 posiłków dziennie ( kwota pełna);
13. Opłata o której mowa w § 47 ust. 11 może zostać zmieniona na podstawie kalkulacji kosztów produktów spożywczych (wzrostu cen) i podana do publicznej informacji z 30 dniowym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, stronie internetowej oraz podpisana przez strony w formie aneksu do umowy o świadczeniu usług ( jeżeli zmiana następuje w trakcie trwania umowy).
14. Opłaty, o których mowa w § 47 ust. 11, podlegają obniżeniu w następnym miesiącu proporcjonalnie do nieobecności dziecka w przedszkolu.
15. Zwrot opłaty następuje w formie odliczenia dni nieobecności (wg stawki indywidualnej) od należności bieżącej w kolejnym miesiącu.
16. Deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz rodzajów spożywanych posiłków, a tym samym wysokości wnoszenia opłat, rodzic przedkłada w umowie o świadczeniu usług przedszkolnych.
17. Podejmowanie w trakcie roku szkolnego jakichkolwiek zmian do wcześniejszych deklaracji wymaga wystąpienia rodzica do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
18. Opłaty o których mowa w § 47 ust. 11 uiszcza rodzic (prawny opiekun) lub częściowo MOPS (koszty żywienia) do 15 – tego każdego miesiąca na konto jednostki.
19. W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola Przedszkole nalicza ustawowe odsetki.
20. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w § 47 ust. 11, po uprzednich wezwań do zapłaty, przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego.
21. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za świadczenia przedszkola na wniosek rodzica zwraca się na podane przez rodzica konto bankowe w terminie  30 dni.
22. Na wniosek rodziców dziecka MOPS podejmuje decyzję o sfinansowaniu odpłatności za koszty surowców zużytych do przygotowywania posiłku. Rozliczenie kosztów odbywa się na podstawie wydanej decyzji MOPS-u oraz noty obciążeniowej wystawianej przez przedszkole.

§ 48
1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z alergiami pokarmowymi i alergiami skórnymi.
2. Dziecko zostaje uznane za „alergiczne” po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza o rodzaju alergii i informacji dotyczącej uczulającego alergenu.
3. Dla dzieci z alergiami przedszkole stosuje przedszkolną, ogólną dietę pokarmową opartą o przedszkolny jadłospis, wykluczającą z przygotowywanych posiłków alergeny (np. mleko, kakao, orzechy).
4. W wyjątkowych sytuacjach na podstawie zaświadczenia lekarskiego (całkowita dieta specjalistyczna) warunki pobytu i organizacji posiłków dla dziecka, wspólnie ustalają dyrektor, szef kuchni, intendent, nauczyciel grupy i rodzic w ramach organizacyjnych przedszkola.
5. Nie dopuszcza się przynoszenia przez rodziców produktów, gotowych posiłków, potraw przygotowanych poza przedszkolem.

§ 49
1. W przedszkolu utworzone jest stanowisko nauczyciela wyznaczonego do zastępowania dyrektora.
2. Do zakresu zadań nauczyciela wyznaczonego do zastępowania dyrektora należy:
1) Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie ich dyrektorowi.
2) Prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwo.
3) Pomoc dyrektorowi w opracowaniu projektu planu pracy na każdy rok szkolny.
4) Bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji zadań zleconych nauczycielom.
5) Opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje nauczycieli.
6) Opracowywanie planu imprez przedszkolnych.
7) Egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli, dzieci i rodziców postanowień statutu przedszkola.
8) Kontrolowanie pracy pracowników obsługi.
9) Zastępowanie dyrektora na czas jego nieobecności.
10) Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami.
11) Wykonywanie innych zadań bieżących zleconych przez dyrektora.

Rozdział 6
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkoli

§ 50
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

§ 51
1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
2) Otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola.
3) Prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień.
4) Kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka.
5) Dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych.
6) Indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
7) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozą przedszkolną) w grupach 6 – latków, a w grupie 5 – latków na pisemny wniosek rodzica.
8) Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu;
9) Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia.
10) Wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie pomocą psychologiczno -pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia.
11) Aktywny udział w pracach Zespołu do spraw pomocy psychologiczno -pedagogicznej oraz innych, do których nauczyciel należy.
12) Tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt placówki.
13) Bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci. Informowanie rodziców o osiągnięciach lub trudnościach dziecka.
14) Wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań.
15) Organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci.
16) Doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich zebraniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego.
17) Aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu.
18) Współdziałanie z drugim nauczycielem prowadzącym grupę oraz ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
19) Prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i tygodniowych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola.
20) Dokonywanie ewaluacji pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej oraz ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka.
21) Opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola.
22) Kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej.
23) Dbanie o wystrój sali powierzonej opiece.
24) Przestrzeganie dyscypliny pracy.
25) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze.
26) Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
27) Respektowanie praw dziecka.
28) Natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa.
29) Zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, wyjaśnienie celu ich przybycia  i w razie konieczności zawiadomienie o tym fakcie dyrektora przedszkola.
30) Niezwłoczne zawiadomienie dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie przedszkola.
2. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:
1) Dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań.
2) Tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania.
3) Ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi.
4) Organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy.
5) Utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne.
6) Wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia.
7) Zachęcanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi –akceptacji, życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali.
8) Okazywanie troski i życzliwości dla każdego dziecka.
9) Unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka.
10) Stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi.
11) Współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, intendentem w sprawach żywienia dzieci.
12) Wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą.
13) Dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola.
14) Udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom; przekazywanie rzetelnych informacji o postępach dziecka, trudnościach wychowawczych oraz proponowanie różnych form pomocy.
16) Przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury dotyczącej bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w Przedszkolu nr 63, odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

§ 52
Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci.
Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:
1) Skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
2) Do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola.
3) Do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie w czasie zajęć.
4) Nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa wychowanków.
5) Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.
6) Kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy.
7) Dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu.
8) Zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola.
9) Usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci.
10) Udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku.
11) Nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

Regulamin bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu nr 63
Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty, Karta nauczyciela i Rozporządzenie MEN i S z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

1. Przedszkole zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć organizowanych poza jej terenem.
2. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dziecka, jaka na nim spoczywa. Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom jest podstawowym obowiązkiem nauczyciela. W przypadku konieczności chwilowego oddalenia się od dzieci będących pod opieką, nauczyciel musi zapewnić dozór innej osoby na czas swojej nieobecności. Nie wolno zostawiać dzieci bez opieki!
3. Uchybienie obowiązkom nauczyciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom grozi odpowiedzialnością karną bądź dyscyplinarną.
4. Na bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu składa się bezpieczeństwo: fizyczne i psychiczne. Bezpieczeństwo fizyczne polega na chronieniu dzieci przed urazami, bólem fizycznym, utratą życia lub zdrowia. Bezpieczeństwo psychiczne polega na właściwym komunikowaniu się z dzieckiem, akceptacji, tolerancji dziecka bez względu na posiadany potencjał rozwojowy, status społeczny i pochodzenie.
5. W przedszkolu wdraża się dzieci do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie:
• wdrażania dzieci do przestrzegania norm określonych zachowań,
• w sytuacjach typowych dla funkcjonowania dzieci w przedszkolu (w sali zabaw, łazience, w szatni, na placu zabaw, na wycieczce/spacerze),
• właściwego komunikowania się z dziećmi,
• właściwego organizowania czasu wolnego dzieciom,
•  znajomości sposobów wzywania pomocy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
• unikania zagrożeń pochodzących od dorosłych, zwierząt, roślin oraz wynikających ze zjawisk atmosferycznych,
• bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
• oddalania się od nauczyciela oraz postępowania w przypadku zgubienia się,
• obchodzenia się ze środkami chemicznymi, lekami, kosmetykami itp.
6. Dziecku nie wolno:
• wychodzić samodzielnie z sali, z placu zabaw, z budynku lub innego miejsca bez pozwolenia i dozoru osoby dorosłej,
•    łamać ustalonych w przedszkolu zasad zachowania,
• narażać siebie i inne dzieci na niebezpieczeństwo.
7. Nauczyciel ma obowiązek wdrażania dzieci do bezpiecznych zachowań, w szczególności:
• ustalenia wspólnie z dziećmi zasad i norm zachowań obowiązujących w grupie i w przedszkolu,
• wdrażania dzieci do przestrzegania obowiązujących w grupie i w przedszkolu zasad zachowania, wynikających z podstawy programowej, realizowanego programu wychowania przedszkolnego, programów profilaktycznych,
• zapoznania rodziców z obowiązującymi w przedszkolu zasadami zachowania, systemem stosowanych konsekwencji za nieprzestrzeganie zasad oraz nagradzania za postępowanie zgodne z zasadami obowiązującymi w grupie i w przedszkolu.
8. Nauczyciel ma obowiązek codziennego sprawdzania stanu sprzętu, zabawek, otoczenia przed rozpoczęciem pracy. Ewentualne zagrożenia usuwa lub zgłasza przełożonemu.
9. Nie wolno organizować zabawy, zajęć oraz innych czynności w otoczeniu niebezpiecznym dla dzieci.
10. Nauczyciel ma obowiązek systematycznego sprawdzania stanu liczbowego grupy, w szczególności podczas zajęć organizowanych na placu zabaw lub poza terenem przedszkola.
11. Nauczyciele i opiekunowie mają obowiązek, w szczególności podczas pobytu dzieci na placu zabaw, przebywać w miejscach największych zagrożeń (huśtawka, zjeżdżalnia, wieża…)
12. Podczas zajęć organizowanych w salach zabaw lub innych pomieszczeniach w przedszkolu uwaga nauczyciela powinna być skierowana na dzieci.
13. Nauczyciel ma obowiązek organizowania zajęć w sposób przemyślany, tak aby przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
14. Dzieci przemieszczają się parami, ze schodów schodzą pojedynczo trzymając się poręczy. W szatni, w łazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników przedszkola. Nauczyciele lub osoby pomagające nauczycielowi zobowiązani są do monitorowania tych pomieszczeń. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany zareagować w przypadku zauważenia dziecka pozostającego bez opieki w przedszkolu lub na placu zabaw (w każdym miejscu poza salą).
15. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do sprawdzania zabezpieczeń drzwi, okien, bram w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenia dostępu dzieci do środków chemicznych i innych substancji zagrażających zdrowiu (np. gorące napoje…).
16. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść z podaniem miejsca, celu wyjścia, planowanego czasu pobytu.
17. Organizacja wycieczek przebiega na zasadach określonych w regulaminie wycieczek.
18. W razie wystąpienie wypadku u dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia pomocy oraz przestrzegania procedury postępowania w razie wypadku.
19. Rodzice mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci wg zasad określonych w procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
20. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzenie do przedszkola dziecko zdrowe, czyste, ubrane w odzież adekwatną do pogody.
21. Rodzice przed przekazaniem dziecka do grupy powinni skontrolować, czy dziecko nie posiada przedmiotów zagrażających jego bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu rówieśników.
22. Nauczyciele nie mają uprawnień do podawania dzieciom żadnych leków. W przypadku, gdy dziecko wymaga codziennej pomocy medycznej na terenie przedszkola, decyzję podejmuje dyrektor, który ustala zasady tej pomocy z rodzicami lub określa inną formę spełniania obowiązku przedszkolnego (np. nauczanie indywidualne dziecka spełniającego obowiązek przedszkolny – jeśli posiada stosowne orzeczenie).

§ 53
1. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
1) Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.
2) Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z dziećmi, rodzicami, zwierzchnikami oraz współpracownikami.
3) Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
4) Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
5) Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.
6) Złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
7) Złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na żądanie Dyrektora Przedszkola oświadczenia o stanie majątkowym.
3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

§ 54
Zadania starszego intendenta.
1. Do zadań intendenta związanych z obiegiem pieniędzy należy: pobieranie zaliczek z banku na zakup artykułów żywnościowych i wydatków rzeczowych, rozlicznie się z nich na bieżąco po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji dyrektora.
2. Do zadań intendenta związanych z gospodarką magazynową należą:
1) Sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do poręcznych ksiąg inwentarzowych.
2) Prowadzenie kartotek materiałowych w formie elektronicznej.
3) Zabezpieczenie magazynów przed pożarem, kradzieżą i zanieczyszczeniem.
4) Racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku.
5) Utrzymywanie czystości (sprzątanie) magazynów żywnościowych.
3. Do zadań intendenta związanych z działalnością organizacyjno – gospodarczą należą:
1) Monitorowania terminów wykonywania badań profilaktycznych przez pracowników.
2) Przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bhp. i ppoż.
3)  Udział w szkoleniach bhp i ppoż.,
4) Uczestniczenie w kasacji i spisach z natury.
5) Zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6) Wykonywanie poleceń dyrektora.
4. Do zadań intendenta związanych z żywieniem dzieci i personelu należą:
1) Planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością oraz umieszczanie jadłospisu do wiadomości rodziców.
2) Wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza i wpisywanie ich do dziennika żywieniowego.
3) Przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie.
4) Prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem.
5) Prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego.
6) Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywania posiłków zgodnie z przeznaczeniem)

§ 55
Zadania pracownika biurowego:
1. Prowadzenie sekretariatu: rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących, prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników.
2. Realizowanie zadań wynikających z rekrutacji do przedszkola.
3. Zastępowanie intendenta w czasie nieobecności.
4. Wystawianie zaświadczeń pracownikom.
5. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS-u.
6. Chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne (przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie danych osobowych).
7. Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
8. Przestrzeganie czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
9. Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb jednostki zleconych przez dyrektora.

§ 56
Zadania kucharki:
1. Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów.
2. Przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm.
3. Pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem.
4. Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków.
5. Utrzymywanie czystości i porządku w kuchni.
6. Pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych.
7. Znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni.
8. Natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia.
9. Przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i ppoż.
10. Udział w szkoleniach bhp i ppoż.
11. Wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związanych z organizacją pracy w przedszkolu.

§ 57
Zadania pomocy kuchennej:
1. Obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków.
2. Rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych.
3. Przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki.
4. Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków.
5. Mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego.
6. Sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szaf ze sprzętem kuchennym.
7. Wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac.
8. Zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności.
9. Znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni.
10. Współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni.
11. Przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i ppoż.
12. Udział w szkoleniach bhp i ppoż.
13. Wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związanych z organizacją pracy w przedszkolu.

§ 58
Zadania woźnej :
1.    Sprzątanie:
1)    Codziennie:
— zamiatanie ścieranie na mokro podłogi, odkurzanie dywanu, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów, mebli i zabawek,
— sprzątanie sali i stolików po posiłkach i zajęciach,
— mycie umywalek, sedesów (brodzika) wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących,
2)    1 raz w tygodniu:
— zmiana ręczników,
— mycie drzwi, lamperii, parapetów, glazury,
3)    1 raz na kwartał :
— pranie firanek, odkurzanie rolet,
— mycie okien.
2. Opieka nad dziećmi:
1) Pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu.
2) Opieka w czasie spacerów i wycieczek.
3) Pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety.
4) Udział w przygotowaniu pomocy do zajęć.
5) Mycie i przebieranie dzieci w przypadku zmoczenia lub zabrudzenia.
6) Pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.
3. Przestrzeganie BHP:
1) Odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi.
2) Zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.
4. Gospodarka materiałowa:
1) Kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania.
2) Umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym.
3) Zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu.
4) Dbałość o powierzony sprzęt.
5) Odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.
5. Do codziennych obowiązków należy utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.
6.  Organizacja posiłków:
1) Zakładanie białego fartucha ochronnego podczas podawania posiłków.
2) Rozdawanie właściwych porcji dzieciom według ilości podanej do kuchni.
3) Estetyczne podawanie posiłków (uwzględnienie noży, widelców).
4) Przestrzeganie obowiązków wydania ciepłych posiłków.
5) Podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (zmywanie kubeczków po użyciu).
6) Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących.
7. Woźnej nie wolno udzielać rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadanie nauczycieli i specjalistów.

§ 59
Zadania pomocy nauczyciela:
1. Opieka nad dziećmi:
1) Pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu.
2) Sprawowanie opieki w czasie spacerów i wycieczek.
3) Pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety, myciu zębów.
4) Udział w przygotowywaniu i dekorowaniu sali.
5) Udział w przygotowaniu pomocy do zajęć.
6) Mycie i przebieranie dzieci w przypadku zmoczenia lub zabrudzenia.
7) Pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.
2. Przestrzeganie BHP:
1) Zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.
3. Gospodarka materiałowa:
1) Umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym.
2) Zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu.
3) Dbałość o powierzony sprzęt.
4. Do codziennych obowiązków należy utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.
5. Organizacja posiłków:
1) Podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia.
2) Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących.
6. Pomocy nauczyciela nie wolno udzielać rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadanie nauczycieli i specjalistów.
7. W razie nieobecności woźnej w przedszkolu, pomoc nauczyciela przejmuje obowiązki woźnej (patrz § 58).

§ 60
Zadania konserwatora:
1. Systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń.
2. Kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno- kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych.
3. Systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek.
4. Wykonywanie prac remontowo – budowlanych zlecanych przez dyrektora niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania.
5. Dbanie o powierzony sprzęt.
6. Utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych.
7. Udział w szkoleniach bhp i ppoż.
8. Przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i ppoż.
9. Wykonywanie poleceń dyrektora.

§ 61
1. Zadania pracownika służb BHP:
1) Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2) Informowanie Dyrektora, o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń.
3) Sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
4) Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
5) Opracowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
6) Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.
7) Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
8) Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną praca.
9) Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
10) Współpraca z dyrektorem w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.
11) Współdziałanie z jednostkami służby medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników.
12) Współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz z organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań, mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.
13) Inicjowanie i rozwijanie na terenie przedszkola różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ergonomii.
2. Dyrektor przedszkola może powierzyć sprawowanie nadzoru nad bhp w jednostce firmie zewnętrznej, po zawarciu umowy cywilno – prawnej lub pracownikowi przedszkola, posiadającemu uprawnienia.

§ 62
Pracownik służb BHP dba również o:
1) właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2) prawidłowe wyposażenie, rozmieszczenie i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego.
3) prawidłowe funkcjonowanie i konserwację urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach Przedszkola (urządzenia gaśnicze itp.).
4) zgłaszanie Dyrektorowi wniosków zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w przedszkolu.
5) współpracę z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zakresie prewencyjnym i operacyjnym.
6) praktyczne sprawdzanie organizacji i warunków ewakuacji (próbne alarmy).
7) prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową przedszkola.
8) udział w pracach komisji powołanych w celu ustalenia przyczyny powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Rozdział 7
Wychowankowie przedszkola
§ 63

1. W celu przeprowadzenia całego procesu rekrutacji do przedszkola, na dany rok szkolny, dyrektor jednostki powołuje Komisję Rekrutacyjną, dyrektor może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej określa szczegółowe cele i zadania Członków Komisji. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.
3. Komisja Rekrutacyjna pracuje z uwzględnieniem przepisów zawartych w ustawie- Prawo oświatowe oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
4. Terminy i zasady przeprowadzania rekrutacji określa organ prowadzący przedszkole  na podstawie przepisów wykonawczych do Prawa oświatowego.  

§ 64
Przyjęcie dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego, odbywa się w przypadku zwolnienia się miejsca w jednostce w danej grupie wiekowej.

§ 65

Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą  7 lat. W wyjątkowych przypadkach do przedszkola mogą uczęszczać dzieci 2,5 letnie.

§ 66

Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

§ 67
Prawa i obowiązki przedszkolaka.
1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
2) Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.
3) Ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej.
4) Poszanowania jego godności osobistej.
5) Poszanowania własności.
6) Opieki i ochrony.
7) Akceptacji jego osoby.
8) Indywidualnego nauczania w określonych przypadkach.
9) Korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, logopedycznej oraz innej pomocy specjalistycznej organizowanej w przedszkolu.
10) Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych.
11) Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy.
12) Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.
13) Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
14) Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje.
15) Indywidualnego procesu i własnego tempa i rozwoju.
16) Możliwości zwrócenia się o pomoc do wszystkich pracowników przedszkola.
17) Zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności.
2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:
1) Szanować kolegów i wytwory ich pracy.
2)  Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczyciela.
3) Szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu.
4) Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa.
5)  Przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa.
6) Sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne.
7) Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.
8) Słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

§ 68
Nagrody i kary
1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:
1) Ustną pochwałą nauczyciela.
2) Pochwałą do rodziców.
3) Nagrodą rzeczową.
4) Listem gratulacyjnym.
5) Pochwałą dyrektora.
6) Odznaką honorową przedszkola.
2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:
1) Reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania.
2) Odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza.
3) Odsunięciem i pozostawieniem dziecka na chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy.
4) Czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabawek.
3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

§ 69

Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Przedszkola do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:
1) Zaleganie rodziców z odpłatnością za Przedszkole, powyżej 1 okresu płatności.
2) 3 krotne spóźnianie się z odpłatnością za Przedszkole (po 15 dniu miesiąca).
3) Braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni.
4) Powtarzającego się nie przestrzegania przez rodziców (prawnych opiekunów) godziny odbierania dziecka.
5) Nie podania, zatajenia informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie informacyjnej np. choroby przewlekłe, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadanie opinii kwalifikującej dziecko do zajęć specjalistycznych.
6) Częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, mimo zastosowania poniższej procedury:
a) Rozmowy z dyrektorem.
b) Indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych.
c) Konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna.
d) Konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach.
2. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka objętego rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w przypadkach, o których mówi pkt. 1 dokonuje dyrektor stosując poniższą procedurę:
1) Rozmowa dyrektora z rodzicem (prawnym opiekunem).
2) Wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru.
3) Wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności.
4) Ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa/negocjacje dyrektora, psychologa z rodzicami.
5) Zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. MOPS, PPP).
6) Przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów pkt. 1 i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka.
7) Podjęcie uchwały przez Radę pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków.
8) Rozwiązanie umowy o świadczeniu usług.
4. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
5. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
6. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola.

Rozdział 8
Współpraca z rodzicami

§ 70
Prawa i obowiązki rodziców.
1. Rodzice mają prawo do:
1) Znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych.
2) Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju.
3) Wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych.
4) Otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami.
5) Wzbogacania zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu.
6) Udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.
7) Zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola.
8) Wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji i sposobu pracy przedszkola.
9) Wybierania swojej reprezentacji w formie  Rady Rodziców.
10) Udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.
11) Wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej.
12) Udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych.
2. Rodzice mają obowiązek:
1) Przyprowadzać zdrowe dziecko do przedszkola, bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;
2) Regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu.
3) Współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola.
4) Przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta.
5) Niezwłocznie poinformować Przedszkole o przyczynie nieobecności dziecka w przedszkolu, o zaistniałej chorobie.
6) Informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka.
7) Dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.
8) Informować dyrektora oraz nauczycieli wychowawców przedszkola o problemach zdrowotnych swojego dziecka.
9) Odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola.
10) Informować nauczyciela z wyprzedzeniem lub do godziny 8.30 w danym dniu o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola.
11) Kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne.
12) Zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.).
13) Uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole.
14) Bezzwłocznie zgłaszać nauczycielom w grupie zmianę numeru telefonu kontaktowego lub adresu zamieszkania.
15) Śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.
16) Zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie.
17) Dbać, aby dziecko nie przynosiło do przedszkola niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu dziecka i innych.
18) Znać i przestrzegać postanowień statutowych.

§ 71
Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.
1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6:30 – 8:30. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie (do godziny 8:30) lub w dniach poprzedzających do nauczyciela.
2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest przebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej.
2a. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.
3. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia lub powtarzających się wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej sytuacji zdrowotnej dziecka.
4. Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane, by uniemożliwić wejście osobom niepożądanym.
5. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego wyrażenia zgody przez rodziców.
6. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
7. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka, wskazując w informacji pojawiające się objawy.
8. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy bez zgody nauczyciela.
9. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.
10. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola i ogrodu przedszkolnego.

§ 72
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca w Przedszkolu nr 63 we Wrocławiu:
1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola oraz z przedszkola do domu.
2. Rodzice są zobowiązani do przekazania swojego dziecka nauczycielce po przyprowadzeniu do przedszkola. – rodzice nie mogą wychodzić z przedszkola i zostawiać dzieci bez opieki na korytarzu, gdy nauczyciel nie ma świadomości, że dziecko jest w przedszkolu..
3. W przypadku gdy dziecko jest odbierane przez osoby inne niż rodzice (prawni opiekunowie) rodzice są zobowiązani zostawić u nauczycielki danej grupy pisemne upoważnienie dla pełnoletniej osoby zawierające dane tej osoby (imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer dowodu osobistego). Osoba ta jest zobowiązana wylegitymować się nauczycielce przed odebraniem dziecka i z chwilą odebrania dziecka z przedszkola ponosi pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo tego dziecka. Upoważnienie może w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione przez rodziców (prawnych opiekunów).
4. Osoby odbierające dzieci z przedszkola (rodzic, opiekun, osoba upoważniona do odbioru), jest zobowiązany poinformować o tym fakcie nauczycielkę, która pracuje w tym czasie z grupą, a odebranie dziecka –  potwierdza podpisem na liście obecności.
5. Na terenie szatni z chwilą odebrania dziecka przez rodziców (opiekunów prawnych, osoby wskazanej przez rodziców) od nauczyciela – za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie, osoba wskazana przez rodzica).
6. Rodzic, opiekun prawny, osoba upoważniona do odbioru wychodząc z placówki lub ogrodu przedszkolnego ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo przestrzeni przedszkola – zamykając za sobą i dzieckiem drzwi/ bramę ogrodu.
7. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. osoba jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających).
8. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w punkcie 7 nauczyciel informuje o tym dyrektora. W takiej sytuacji Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicem (opiekunem prawnym), a następnie do podjęcia kroków przewidzianych prawem.
9. W sytuacjach wyjątkowych, gdy rodzic lub opiekun nie może odebrać dziecka do godziny 17:00 jest zobowiązany powiadomić telefonicznie o tym fakcie przedszkole.
10. Nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową w przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w punktach 7, 8, 9.
11. W sytuacji, gdy dziecko jest nagminnie nie odbierane w godzinach pracy przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów zostaje wypisane z przedszkola.
12. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone  wyrokiem sądowym.
13. Podczas odbierania dzieci rodzice w rozmowie z nauczycielką załatwiają sprawy, które nie wymagają długich rozmów i wyjaśniania.
14. W przypadku spraw wymagających dłuższych rozmów lub sytuacji spornych, rodzice powinni umówić się z nauczycielką po godzinach jej pracy lub poprosić o zorganizowanie opieki dla grupy i rozmowę na osobności.
15. W przypadku, gdy zorganizowanie opieki dla grupy jest w tym momencie niemożliwe, rodzice muszą umówić się z nauczycielką po skończonej pracy lub w innym terminie.
16. W przypadku gdy rodzic nie jest usatysfakcjonowany rezultatem rozmów z nauczycielką, powinien umówić się na rozmowę z dyrektorem przedszkola.

Procedura Bezpiecznego przechodzenie przez jezdnię z grupą dziecięcą:
1. Nauczyciel odpowiednio wcześniej przypomina dzieciom o zasadach przechodzenia przez jezdnię.
2. Dochodząc do jezdni, zatrzymuje czoło grupy, czeka aż wszyscy dojdą.
3. Poleca drugiemu opiekunowi, idącemu na końcu, aby wyszedł w odpowiednim momencie, (wtedy, kiedy jest to możliwe i bezpieczne) na środek jezdni i by monitorował przechodzące dzieci, dbał, aby przechodziły zwartą grupą, a na koniec dołączył z powrotem do ostatniej pary.
4. Nauczyciel prowadzący przypomina dzieciom o spojrzeniu w lewo, w prawo, w lewo, a następnie wchodzi z dziećmi na jezdnię.
5. Nauczyciel prowadzący sprawnie przechodzi tak daleko na chodnik, aby cała grupa się zmieściła i wszystkie dzieci zdołały zejść z jezdni.
6. Nauczyciel prowadzący monitoruje, czy może dalej bezpiecznie ruszać  z całą grupą dalej.    
7. W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianej podczas przechodzenia przez jezdnię (przewrócenie się dziecka, zgubienie buta, itp.), drugi opiekun  pomaga, jednak nie dopuszcza do rozdzielenia się grupy na jezdni oraz nie pozwala na bieganie pojedynczych dzieci przez jezdnię. (np. podnosi buta i dziecko zakłada go w bezpiecznym miejscu poza jezdnią)
8.    W przypadku wystąpienia sytuacji nie objętych w/w procedurą, nauczyciel jest zobowiązany wydawać polecenia drugiemu opiekunowi, zapewniające bezpieczeństwo każdego dziecka w grupie.

Procedura zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa na placu zabaw:
1. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się je korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
2. Codziennie rano konserwator sprawdza teren przedszkola i likwiduje ewentualne zagrożenia; w razie potrzeby, powiadamia o nich dyrektora przedszkola, a ten powiadamia nauczycieli grup.
3. Nauczyciel wychodzi do ogrodu z dziećmi po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu przez ogrodnika lub inną osobę wyznaczoną przez dyrektora. Jeśli mimo tego nauczyciel zauważy usterki uniemożliwiające zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków pobytu i zabawy, niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola i nie korzysta z tej części terenu do czasu usunięcia zagrożenia.
4. Nauczyciel przestrzega zasady, aby zabawy były organizowane zgodnie z regulaminem bezpiecznego użytkowania placu zabaw, umieszczonego na placu zabaw.
5. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel.
6. Nauczyciel zobowiązany jest sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyjściem na plac zabaw, w trakcie pobytu i przed powrotem do sali.
7.Podczas pobytu dzieci na placu zabaw nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy.
8. Podczas pobytu na placu zabaw dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w budynku przedszkola, udając się tam i powracając tylko pod opieką pomocy nauczyciela, pedagoga specjalnego lub innego pracownika przedszkola upoważnionego przez nauczyciela lub wyznaczonego przez dyrektora przedszkola.
9. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw bramka powinna być zamknięta; czuwają nad tym wszystkie osoby wchodzące i wychodzące.
10. Podczas pobytu w tym samym czasie dzieci z kilku grup przedszkolnych na placu zabaw nauczycielki oraz inne osoby sprawujące opiekę nad dziećmi monitorują ich bezpieczeństwo  w różnych częściach ogrodu.
11. W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki oraz pomoce nauczyciela czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie na pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci.
12. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w nakrycia głowy i w miarę możliwości przebywać w zacienieniu.
13. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu niesprzyjających (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza, zła jakość powietrza)
14. Dzieci wychodzą z przedszkola i wracają z terenu zabaw kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Nauczyciel przed opuszczeniem terenu ma obowiązek sprawdzić czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie. Kolumnę prowadzi nauczyciel, a pedagog specjalny lub pomoc nauczyciela zamyka kolumnę.

Procedura monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola

1. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola.
2. Z chwilą spotkania obcej osoby lub zauważeniu jej na terenie przedszkolnym każdy pracownik jest zobowiązany zainteresować się daną osobą,  w szczególności prosi ją o podanie celu wizyty, nazwiska lub stanowiska osoby, z którą chce się widzieć
oraz prowadzi ją do właściwego pracownika Przedszkola.
3. Po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł interesant odprowadza go do drzwi przedszkola; jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy prosi innego pracownika o odprowadzenie interesanta i zamknięcie drzwi wejściowych.
4. W przypadku, gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie np. nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora.
5. W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedurą, decyzję o trybie postępowania podejmuje dyrektor przedszkola.

Procedura organizowania spacerów poza teren przedszkola
1. Za organizację i przebieg spaceru odpowiada nauczyciel.
2. Nauczyciel odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia z grupą w dzienniku zajęć.
3. Nauczyciel zapewnia opiekę przynajmniej 1 dorosłej osoby (np. pedagoga specjalnego) na 10 dzieci; w uzasadnionych wypadkach wskazana jest dodatkowa opieka pomocy nauczyciela i/lub pracownika obsługi.
4. Długość i trasa spaceru powinna być dostosowana do możliwości dzieci.
5. Nauczyciel zaopatruje dzieci w elementy wyróżniające grupę np. kamizelki odblaskowe.
6. W trakcie trwania spaceru w pobliżu przedszkola, nauczyciel wymaga od dzieci, by szły parami w kolumnie, para za parą.
7. Podczas przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je, idąc chodnikiem od strony ulicy.
8. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę (kolumnę) i przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przekraczania jezdni.
9. Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie, parami, zgodnie z procedurą przechodzenia z grupą przez jezdnię.
10. Nauczyciel stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru.
11. Nauczyciel zwraca uwagę na właściwe zachowanie dzieci w trakcie spaceru.

Procedura postępowania w przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek

Wypadek dziecka – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawienia dziecka pod opieką przedszkola.
Uraz (skaleczenie, otarcie, zasinienie) nie stanowi wypadku. Nie sporządza się dokumentacji powypadkowej.
I Podczas lekkich obrażeń (otarcia, skaleczenia, siniaki) niewymagających udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej i niepowodujących stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia dziecka:
Nauczyciel:
1. Zabezpiecza grupę.
2. Zapewnia udzielenie dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej (dezynfekcja, założenie plastra, opatrunku).
3. Powiadamia rodziców/prawnych opiekunów dziecka o okolicznościach powstania obrażeń.
4. W zależności od samopoczucia dziecka, wspólnie z rodzicami ustala dalsze czynności, np. godzinę odbioru dziecka z przedszkola w dniu zdarzenia.
5. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia. Notatka po parafowaniu przez dyrektora jest przechowywana w dokumentacji nauczyciela.
6. W przypadku podejrzenia choroby dziecka, niewymagającej udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej (gorączka, kaszel, katar, wysypka, itp.) nauczyciel powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych dziecka o konieczności odbycia konsultacji lekarskiej.
II W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor, nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:
1. Zapewnia pozostałym dzieciom opiekę (nadzór nauczyciela) i udziela w miarę możliwości poszkodowanemu doraźnej pomocy przedmedycznej.
2. Sprowadza fachową pomoc medyczną.
3. Informuje rodziców/opiekunów prawnych o zdarzeniu.
4. W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy lub wzywa pracownika przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
5. Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego, do obowiązków udzielającego pierwszej pomocy przedlekarskiej należy w szczególności ułożenie poszkodowanego w bezpiecznej pozycji oraz wykonanie sztucznego oddychania i masażu serca.
6. Osoba udzielająca pierwszej pomocy może wykorzystać również wyroby medyczne oraz produkty lecznicze wydawane bez przepisu lekarza, stanowiące wyposażenie apteczki.
7. Wzywający pogotowie ratunkowe jest zobowiązany udzielić pracownikowi pogotowia ratunkowego wszelkich informacji niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu, a także postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez lekarza, ratownika lub dyspozytora pogotowia ratunkowego.
III Dyrektor po zaistniałym wypadku ma obowiązek:
1. Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzi protokół powypadkowy.
2. Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy.
3. Doręczyć niezwłocznie protokół powypadkowy rodzicom oraz pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania.
4. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
1. Nauczyciel ponadto ma obowiązek:
a) otoczyć wszystkie dzieci ciągłą opieką i zapewnić im nadzór,
b) przewidywać sytuacje niebezpieczne i unikać ich,
c) tworzyć właściwe warunki do bezpiecznego rozwoju dziecka,
d) unikać sytuacji i miejsc niebezpiecznych,
e) stosować się do przepisów BHP oraz opracowanych procedur bezpieczeństwa.
2. Dyrektor przedszkola czuwa nad przestrzeganiem przepisów BHP przez wszystkich pracowników, a w szczególności:
a) pilnuje przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu,
b) umieszcza w widocznym miejscu plan ewakuacji,
c) dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednią liczbę apteczek i sprzętu gaśniczego,
d) dba o okresowe kontrole budynku przedszkola i placu zabaw.
Opis działań
I. Pracownik Przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku dziecka:
1. niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy (ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach stanowią załącznik do procedury). Wezwana woźna lub inny pracownik przedszkola pomaga zorganizować akcję ratowniczą:
a) niezwłocznie powiadamia dyrektora Przedszkola.
b) jeśli jest to konieczne, sprowadza fachową pomoc medyczną,
c) wyprowadza pozostałe  dzieci z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie, pod opiekę nauczycieli z sąsiednich grup
II.  Dyrektor Przedszkola lub nauczyciel pod opieką którego przebywało dziecko w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego wychowanka. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć z podaniem daty i godziny powiadomienia matki/ojca dziecka o wypadku.
1. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie, siniak, guz), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku, nauczyciel lub dyrektor powiadamiając rodzica o zdarzeniu ustala z nim:
a) potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,
b) godzinę odbioru dziecka z Przedszkola w dniu zdarzenia
2. Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również  w dzienniku zajęć.
III. Inne wypadki:
1. w każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) nauczyciel lub dyrektor Przedszkola wzywa pogotowie ratunkowe.
2. o każdym wypadku dyrektor Przedszkola zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący i współpracującego z Przedszkolem pracownika służby bhp.
3. o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor Przedszkola zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
4. o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor Przedszkola zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
5. jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.
6. jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem Przedszkola, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

IV. Dyrektor Przedszkola powołuje członków zespołu powypadkowego:

1. w skład zespołu wchodzi współpracujący z Przedszkolem pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownik Przedszkola przeszkolony  w zakresie bhp,
2. jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp,              w skład zespołu wchodzi dyrektor Przedszkola oraz pracownik Przedszkola przeszkolony w zakresie bhp,
3. w składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty,
4. przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go  w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników przedszkola wyznacza dyrektor,
5. zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową:
a) przesłuchuje poszkodowane dziecko (w obecności rodzica lub wychowawcy) sporządza protokół przesłuchania
b) przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli świadkami są dzieci – przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy , a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności dziecka – świadka i jego rodziców
c) sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku (dotyczy sytuacji określonej w pkt 8)
d) uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego dziecko przebywało w czasie, gdy zdarzył się wypadek
e) uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku
f)  sporządza protokół powypadkowy wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do procedury
g) protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor Przedszkola
6. w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu; członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym,
7. przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego, (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do procedury),
8. z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego wychowanka, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole
a) protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego dziecka, którzy potwierdzają to podpisem  w protokole,
b) organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek,
c)jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w Przedszkolu,
d) ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu),
e) zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu,
f) zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:
•  niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego
•  sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym
g) zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący,
h) po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący Przedszkole może:
• zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych
•  powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego
9. Dyrektor Przedszkola prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego  w rozporządzeniu MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie ubezpieczeń i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
10.  Dyrektor przedszkola omawia z pracownikami okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobiegania w przyszłości.

Techniki i narzędzia monitorowania
1. Obserwacja (sale, urządzenia i wyposażenia budynku i terenu Przedszkola – pod względem bhp).
2. Analiza dokumentacji (Rejestr wypadków, protokoły powypadkowe).

Sposoby gromadzenia danych
1. „Rejestr wypadków”
2. Dokumentacja powypadkowa
3. Protokoły pokontrolne dyrektora Przedszkola i instytucji zewnętrznych uprawnionych do kontroli.

Ewaluacja
1. Sformułowanie oceny przydatności i skuteczności podejmowanych działań w odniesieniu do celów,
2. ewentualna modyfikacja procedury.

Sposób prezentacji wyników
1. Przekazywanie uogólnionych wniosków z monitorowania i ewaluacji – podczas analitycznych posiedzeń rady pedagogicznej – dyrektor przedszkola
Zał. nr 1 do Procedury postępowania
w sytuacji zaistnienia wypadku dziecka

Ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach
1. Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu karnego).
2. Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego.
3. Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia.
4. Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją zawiadamiając placówkę służby zdrowia lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej udzielić.
5. Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, w każdej sytuacji zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie.
6. Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo zaopatrzyć.
7. W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, krwotoku, zatrucia i innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe).
8. Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętego sztucznego oddychania.
9. Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić.
10. Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci płynnej ani stałej (tabletki).
11. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego.
12. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.
13. Szczegółowe zasady udzielania pomocy przedmedycznej znajdują się w pomieszczeniu ksero, przy Apteczce.

REGULAMIN  WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU NR 63

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Organizatorem  wycieczek jest Przedszkole nr 63 we Wrocławiu.
2. Przedszkole w swej działalności jest jednostką inicjującą i organizującą działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki.
3. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
4. O organizacji i programie wycieczki powinny decydować określone kryteria:
1) wiek uczestników,
2) zainteresowanie i potrzeby,
3) stan zdrowia i sprawność fizyczna,
4) stopień przygotowania do pokonywania trudności.
5. Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole w zależności od celu to:
1) spacery,
2) krótkie wycieczki,
3) wycieczki krajoznawczo –turystyczne.
6. Uczestnicy wycieczek to:
1) dzieci wszystkich grup wiekowych,
2) dzieci z wybranej grupy wiekowej,
3) opiekunowie (nauczyciele, pracownicy przedszkola, osoby wspomagające–rodzice)
7. Wycieczki mogą być finansowane ze środków:
1) pochodzących od rodziców dzieci biorących udział w wycieczce,
2) ze środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne (sponsorzy).
8. Kierownik i opiekunowie wycieczek nie ponoszą kosztów udziału w spacerze lub wycieczce.
9. Wyżywienie i napoje w czasie wycieczki zapewnia przedszkole.
10. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo –turystycznych wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych), uzyskanej przez nauczycieli każdorazowo przed wycieczką.
11. Kierownikiem wycieczki jest  dyrektor przedszkola lub wyznaczony nauczyciel posiadający uprawnienia, który pełni nadzór nad organizacją wycieczki.
12. Uczestnicy wycieczek mogą być dobrowolnie ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
13. Wycieczki są organizowane w ramach pobytu dziecka w przedszkolu.
14. Organizacja wycieczek wynika z realizacji programów wychowania przedszkolnego, rocznego planu pracy przedszkola, miesięcznych planów dydaktyczno – wychowawczych nauczycieli.

Cel spacerów i wycieczek
§ 2

1. Organizowane przez przedszkole spacery i wycieczki powinny mieć na celu w szczególności:
1) poznawanie najbliższego regionu, jego środowiska przyrodniczego, zabytków kultury, tradycji i historii,
2) poszerzenie wiedzy z życia społecznego, kulturowego i przyrodniczego,
3) upowszechniania wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
4) podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,
5) upowszechnianie różnorodnych form aktywnego wypoczynku.
6) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w rożnych sytuacjach.
2. Organizując wycieczki nauczyciele powinni:
1) zapoznać dzieci z miejscem i celem wycieczki, aby obserwacje dzieci i działania były świadome,
2) nie dopuszczać do nadmiernego zmęczenia fizycznego,
3) dbać o przestrzeganie norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników spaceru lub wycieczki,
4) dbać o przestrzeganie wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój,
5) zwracać uwagę na właściwy dobór ubioru dziecka do warunków atmosferycznych,
6) zapewnić dzieciom pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dać kontrolowane „ poczucie swobody”
7) zapewnić właściwą organizację, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne,
3. Spacery i wycieczki powinny być poprzedzone omówieniem z dziećmi trasy i wyznaczeniem celów wyjścia.

Organizacja  wycieczki
§ 3

1. Każda wycieczka powinna mieć plan opracowany przez nauczyciela organizującego wyjście z dziećmi poza teren przedszkola.
2. Z planem muszą zapoznać się inni nauczyciele oraz dorośli uczestnicy wycieczki.
3. Należy zapewnić odpowiednią liczbę opiekunów dla dzieci podczas wycieczki -1 osoba dorosła na 10 dzieci)
4. Spacery z dziećmi nauczycielki odnotowują w zeszycie wyjść poza teren przedszkola.
5. Krótkie wycieczki lub wycieczki autokarowe wymagają zgłoszenia do dyrektora przedszkola.
6. Dyrektor przedszkola wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę, kierownika wycieczki.
7. Kierownikiem wycieczki zostaje pracownik pedagogiczny zatrudniony w przedszkolu o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
8. Kierownik jest odpowiedzialny za organizację i prawidłowy przebieg wycieczki.
9. Kierownik wycieczki najpóźniej dzień przed planowana wycieczką przedstawia dyrektorowi przedszkola kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.
10. Dokumentacja wycieczki zawiera:
1) kartę wycieczki (program, cel, nazwisko i imię kierownika wycieczki, nazwiska i imiona opiekunów grupy, liczbę uczestników, planowany wyjazd i powrót grupy)
2) listę uczestników wycieczki ( nazwiska i imiona dzieci, adresy zamieszkania, telefony kontaktowe)
3) zgodę rodziców.
11.Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor przedszkola lub upoważniony nauczyciel poprzez podpisanie karty wycieczki
12. O każdej planowanej wycieczce rodzice powiadamiani są najpóźniej na 2 dni przed wycieczką

Zasady bezpieczeństwa podczas spaceru lub wycieczki
§ 4
1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów i wycieczek są:
1) kierownik wycieczki
2) opiekunowie grup
3) osoby wspomagające organizatora – pracownicy obsługi, rodzice uczestniczący w wycieczce
2. Miejscem zbiórki dzieci (rozpoczynającym i kończącym wycieczkę) jest budynek przedszkola lub inne miejsce ustalone przez kierownika wycieczki.
3. W czasie przygotowań do wycieczki kierownik powinien zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania.
4. Na spacerze lub wycieczce zorganizowanej poza teren przedszkola bez korzystania ze środków lokomocji opiekę sprawuje jedna osoba na 10 wychowanków, o ile nauczyciel nie podejmie decyzji , że istnieje potrzeba zapewnienia większej liczby opiekunów.
5. Na wycieczce zorganizowanej poza teren przedszkola przy korzystaniu ze środków lokomocji opiekę sprawuje jedna osoba na 10 wychowanków.
6. Przed spacerem lub wycieczką należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się  w razie nieszczęśliwego wypadku.
7. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać bezpiecznego poruszania się po drogach.
8. Dla bezpieczeństwa dzieci można określić sposób identyfikacji uczestników spaceru i wycieczki.
9. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych, należy wycieczkę odwołać.
10. Zabronione jest prowadzenie spacerów i wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi, niskich temperatur ( -10 C ) wysokich temperatur, upałów i silnych wiatrów oraz przy złym stanie powietrza.

Zadania dyrektora przedszkola
§ 5

1. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki
2. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi lub sam pełni tą rolę.
3. Wyznacza nauczyciela do gromadzenia dokumentacji wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników, zgody rodziców), które znajdują się w segregatorze wycieczek
4. Organizuje transport i wyżywienie.
5. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia.

Zadania kierownika wycieczki
§ 6

1. Kierownikiem wycieczki może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w Przedszkolu nr 63
2. Wyznaczony nauczyciel opracowuje program i harmonogram wycieczki i zapoznaje wszystkich uczestników.
3. Kierownik zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i czuwa nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.
5. Określa zadania opiekunów grupy, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom.
6. Nadzoruje zaopatrzenie opiekunów w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.
7. Na polecenie Dyrektora, dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia.
8. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu.

Zadania opiekuna wycieczki
§ 7

1. .Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.
2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
4. Nadzoruje wykonanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.
5. Sprawdza stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
6. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

Zadania dzieci –uczestników i rodziców
§ 8

1. Dzieci przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami, ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny
2. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki.
3. Reagują na umówione sygnały np. podczas zbiórek.
4. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, rezerwatach przyrody itp.
5. Dzieci starsze pomagają na miarę swoich możliwości dzieciom młodszym i słabszym.
6. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu gromadzenia śmieci.
7. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.
8. Mogą zabrać prowiant, zgodny z ustaleniami organizatora
8. W środkach transportu zajmują miejsce wyznaczone przez opiekuna, a w trakcie jazdy nie stają na siedzeniu, nie wychylają się, nie spacerują w autokarze.
9. Uczestnikowi spaceru i wycieczki –dziecku nie wolno:
1) zabierać własnych zabawek bez zgody nauczyciela,
2) niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt
3) oddalać się od grupy i opiekuna.
11. Decyzję o uczestniczeniu dziecka w wycieczce podejmuje rodzic(prawny opiekun).
12. Rodzic sygnalizuje odpowiednio wcześniej wszelkie potrzeby, złe samopoczucie dziecka i dolegliwości dziecka związane np. z jazdą środkami lokomocji.
14. W sytuacji braku zgody rodziców na uczestniczenie dziecka w spacerach i wycieczkach poza teren przedszkola, w przypadku wyjazdu całego przedszkola, rodzic jest zobowiązany zapewnić dziecku opiekę w tym dniu.
15. Rodzic, którego dziecko uczestniczy w wycieczce, ma obowiązek przybyć z dzieckiem na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie.
16. Rodzic jest zobowiązany zapewnić dziecku podczas wycieczki odpowiedni strój w zależności od charakteru wycieczki i warunków atmosferycznych oraz odzież zapasową.
17. W niektórych przypadkach, Rodzice mogą zostać zobowiązani do uczestniczenia w wycieczce jako opiekun dziecka.

Procedura  przyjmowania  i  rozpatrywania  skarg  i wniosków w Przedszkolu nr 63 we Wrocławiu
Rozdział I

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków
1. W przedszkolu wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:
a) dyrektora,
b) społecznego wicedyrektora.
2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, pocztą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
3. Pracownik, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.
4. Wzór protokołu, o którym mowa w pkt 2 stanowi załącznik nr1 do niniejszej procedury.
5. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.
6. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.
7. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego- anonimy.
8. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:
a) liczba porządkowa,
b) data wpływu skargi/wniosku,
c) data rejestrowania skargi/wniosku,
d) adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
e) informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,
f) termin załatwienia skargi/wniosku,
g) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,
h) data załatwienia,
i) krótka informacja o sposobie załatwiania sprawy
9. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości przedszkola.

Rozdział II
Kwalifikowanie skarg i wniosków:

1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.
2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.
3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięci braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji przedszkola, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji przedszkola.
5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji przedszkola.
6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.

Rozdział III
Rozpatrywanie skarg i wniosków:

1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
2. Imienny wykaz osób upoważnionych do rozpatrywania skarg/wniosków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
3. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:
a) oryginał skargi/wniosku,
b) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,
c) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,
d) odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
e) inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.
4. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
a) oznaczenie organu, od którego pochodzi,
b) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
c) imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.
5. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w dokumentacji przedszkola.

Rozdział IV
Terminy rozpatrywania skarg i wniosków:

1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.
2. Skargę/wniosek rozpatruje się:
a) do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny,
b) do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,
c) do dwóch miesięcy gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana,
3. Do siedmiu dni należy
a) przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,
b)  przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości,
c) przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów,
d) przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia,
e) zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,
f) udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.
Załączniki:
1) protokół przyjęcia skargi ustnej,
2) notatka służbowa
3)  mienny wykaz osób uprawnionych do rozpatrywania skarg i wniosków
/Druki dostępne w placówce/.

Imienny wykaz osób uprawnionych do rozpatrywania skarg i wniosków:
1. Beata Conner  – dyrektor
2. Aleksandra Koziarczyk – nauczyciel wyznaczony do reprezentowania dyrektora po uzyskaniu pełnomocnictwa do rozpatrzenia konkretnej skargi.

§ 73
Wyposażenie wychowanka.
1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste,  uczesane i ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie.
2. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.
3. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, pidżamkę i podkład (w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym (dzieci starsze). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.
5. Nauczyciele grup ustala tzw. Dzień Zabawki oraz zasady wyboru zabawki. Za zepsucie i zagubienie zabawki przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
6. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu
Cel procedury:
Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.
W celu zapewnienia higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz uchronienia  przed rozpowszechnieniem się wszawicy w placówce, zobowiązuje się:
1. Rodziców (opiekunów prawnych) do monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.
2. Nauczycieli  do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.
3. Pracowników obsługi i administracji do zgłoszenia swoich podejrzeń, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
W przypadku wystąpienia wszawicy w przedszkolu:
1. Dyrektor przedszkola w sytuacji podejrzenia wystąpienia wszawicy, zarządza dokonanie przez osoby wskazane kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci, z zachowaniem zasady intymności. Kontrola może zostać również przeprowadzona z inicjatywy nauczyciela. Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o fakcie kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń.
2. Osoby kontrolujące przekazują dyrektorowi informacje o wynikach kontroli czystości i skali zjawiska.
3. Osoba upoważniona przez dyrektora (nauczyciel) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności niezwłocznego podjęcia  zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o skali zjawiska.
4. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dzieci oraz czystości głów domowników.
5. W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, aby zapobiec przenoszeniu się wszy na inne dzieci. Dziecko wraca do przedszkola po zakończeniu leczenia.
6. Rodzice dziecka po przebytej chorobie pasożytniczej skóry głowy (jeśli zaistnieje taka potrzeba), zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.
7. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności działań, nauczyciel zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).
8. Z przeprowadzonej kontroli czystości sporządza się protokół.

§ 74
Formy współpracy z rodzicami.
1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:
1) Rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku.
2) Ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego.
2. Proponowane formy spotkań z rodzicami:
1) Prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii na zebraniach ogólnych.
2) Rozmowy indywidualne.
3) Zebrania grupowe i ogólne.
3. Aktywne uczestnictwo rodziców w życiu przedszkola odbywa się poprzez:
1) zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej.
2) kontynuację przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań.
3) utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.
4) aktywny udział w proponowanych przez nauczycieli zajęciach otwartych, warsztatach tematycznych, prezentacjach osiągnięć i umiejętności dzieci.

Rozdział 9
Przepisy końcowe

§ 75
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dyrektora, nauczycieli, specjalistów, pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz dzieci.

§ 76
Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 77
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt.

§ 78
Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

§ 79
Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

Statut Przedszkola uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu: 21.11.2017 r.

44